Amasya İl Merkezinde Yaşayan 40-65 Yaş Arası Erkeklerin Gerçek ve Algıladıkları Kardiyovasküler Hastalık Risklerinin Karşılaştırılması


Topuz İ., Gözüm S.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2018
  • End Date: June 2019

Project Abstract

ÖZET

Orta yaş grubu 40-65 yaş arası erkekler Kardiyovasküler Hastalıklar (KVH) yönünden kadınlara göre daha fazla riskli olmasına rağmen kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri ölçümü gibi kontrol taramalarına katılımları daha azdır. Erkeklerin kontrol muayene ve taramalarına katılımlarının düşük olması kendi sağlık risk algılarıyla ilgili olabilir. Bu çalışmanın amacı Amasya İl Merkezinde yaşayan 40-65 yaş grubu erkeklerde KVH riskini HeartSCORE sistemi ile belirleyerek, objektif ölçütlere dayanan bu risk ile bireylerin kendileri için algıladıkları risk arasında bir farklılık olup olmadığını belirlemektir.  Kesitsel türde yapılacak olan bu çalışmanın örneklem büyüklüğü evrenin bilindiği durumlarda örneklem hesaplaması formülünde daha önce yapılan bir çalışmada (Akgöz, 2017) bulunan orta riskli %22 (n=72) ve yüksek riskli %11.7 (n=37) bireylerin toplam oranı (%33.7)temel alınarak %95 güven aralığı % 5 hata olasılığı ile 338 kişi hesaplanmıştır. Toplumda yaşayan erkeklerde gerçek KVH risk HeartSCORE risk skorlama sistemiyle hesaplanacaktır. KVH riskinin hesaplanabilmesi için yaş, sistolik kan basıncı, kapillerden alınan kan ile ölçülen total kolesterol ve sigara kullanım durumu parametreleri kullanılmaktadır. HeartSCORE veri tabanına girilen bu değerlere göre bireyin gelecek on yıldaki KVH riski düşük, orta, yüksek veya çok yüksek olarak hesaplanmaktadır. Bireylerin algıladıkları risk ise aynı şekilde gelecek on yılda KVH’lara sahip olmaya ilişkin algıladıkları risk düzeyini düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklindeki yanıtlarıyla ölçülecektir.  Bireyleri gerçek ve algıladıkları KVH risk düzeyleri arasında benzerlik veya farklılık olup olmadığı değerlendirilecektir. Ayrıca bireylerin algıladıkları risk düzeyini neden bu şekilde değerlendirdikleri açık uçlu olarak sorgulanacaktır. Verilerin değerlendirilmesinde gerçek ve algılanan risk arasında fark olup olmadığı Ki kare ile, algılanan risk düzeyini etkileyen faktörler ise veri türüne göre parametrik ve nonparametrik testlerle değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Orta yaş, erkekler, kardiyovasküler hastalık riski, algılanan risk.