Serebral iskemi/reperfüzyon hasarında Myricetin ve Hesperidinin koruyucu etkileri.


Altıkat S., Çeliközlü .(Executive), Özyiğit F., TÜMER E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2018
  • End Date: September 2019

Project Abstract

Bu çalışmanın amacı, serebral iskemi/reperfüzyon hasarına karşı myricetin ve hesperidinin farklı dozlarının koruyucu etkisinin olup olmadığını araştırmaktır.

Çalışmada Sprague-Dawley cinsi 56 adet sıçan kullanılacaktır. Gruplar aşağıdaki şekilde oluşturulacaktır;

1.    Kontrol grubu (n=8): Bu gruptaki sıçanlara herhangi bir uygulama yapılmayacaktır.

2.    Sham grubu (n=8): Bu gruptaki sıçanlara cerrahi prosedür uygulanacak, I/R hasarı oluşturulmayacaktır. Cerrahi prosedürden 1 saat önce 1 ml serum fizyolojik verilecektir.

3.    İ/R grubu (n=8): Bu gruptaki sıçanlara yarım saat iskemi ve yarım saat reperfüzyon uygulanacaktır.

4.    Myricetin 3 mg/kg + I/R grubu (n=8): Bu gruptaki sıçanlara İ/R'den bir saat önce 3 mg/kg myricetin ip. olarak uygulanacaktır.

5.    Myricetin 6 mg/kg + I/R grubu (n=8): Bu gruptaki sıçanlara İ/R'den bir saat önce 6 mg/kg myricetin ip. olarak uygulanacaktır.

6.    Hesperidin 50 mg/kg + I/R grubu (n=8): Bu gruptaki sıçanlara İ/R'den bir saat önce 50 mg/kg hesperidin ip. olarak uygulanacaktır.

7.    Hesperidin 100 mg/kg + I/R grubu (n=8): Bu gruptaki sıçanlara İ/R'den bir saat önce 100 mg/kg hesperidin ip. olarak uygulanacaktır.

Çalışmamızda, iskemi oluşturmak için Pulsinelli ve Brierly'nin dört damar okluzyon modeli kullanılacaktır. İskemiden sonra 30 dk reperfüzyon uygulanacaktır.

Deney sonunda sıçanlar sakrifiye edilecek ve geniş kraniyektomiyle beyinleri çıkarılacaktır. Çıkarılan beyinler üç parçaya ayrılacaktır. Birinci parça patolojik inceleme için % 10’luk formaldehit solusyonuna konulacaktır. İkinci parça biyokimyasal inceleme için üçüncü parça da moleküler çalışma için -80˚C'de saklanacaktır.

Histolojik inceleme için % 10 formaldehit solüsyonu ile fikse edilen beyin dokuları rutin parafin takibinden geçirilerek parafin bloklar elde edilecektir. Parafin bloklardan mikrotomda 5-10 µm kalınlığında kesitler alınacaktır. Dokulara golgi cox ve CASPASE 3 boyamaları uygulanacaktır. Boyamalar mikroskopta incelenerek fotoğraflanacak ve görüntü analiz programıyla analiz edilecektir.

Biyokimyasal analiz için -80˚C'de saklanan beyin parçası santrifüj edilecektir. Ayrılan süpernatantta prosedürlere uygun olarak SOD, MDA, NO, GSH-PX, CAT, TAS, TOS ölçümleri yapılacaktır.

Moleküler çalışma için -80˚C'de saklanan beyin parçasından RNA izole edilecektir. Birçok çalışmada cerebral iskemi sonrası ekspresyonun arttığı görülen TNF-α geninin mRNA ekpresyon miktarı, kit prosedürlerine uygun olarak RT-qPCR ile tespit edilecektir.