Social Appearance Anxiety, Self-Esteem, and Life Satisfaction Relationship in Individuals Who Have Undergone Aesthetic Procedures


Creative Commons License

Demir Y., Dağ E., Nal M., Özpınar S.

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.97-102, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışma, estetik operasyon geçirmiş bireylerde sosyal görünüş kaygısı, benlik saygısı ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Materyal ve Metot: Araştırma, Samsun ilinde özel bir kliniğe başvuran bireyler üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya estetik cerrahi hizmeti alan 284 kişi katılmıştır. Araştırmanın verileri, Ağustos 2022 ile Ekim 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak toplanmıştır. Araştırma verileri, Google Forms üzerinde hazırlanan anket formları ile toplanmıştır. Araştırma verileri kişisel tanıtım formu, sosyal görünüş kaygısı ölçeği, yaşam doyumu ölçeği ve Rosenberg benlik saygısı ölçeği olmak üzere dört form aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda yaşam doyumu ile sosyal görünüş kaygısı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır (r=-0,393). Sosyal görünüş kaygısı ile benlik saygısı arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki vardır (r=0,168). Yaşam doyumu ile benlik saygısı arasında zayıf bir negatif ilişki vardır (r=-0,173). Sonuç: Sosyal görünüş kaygısı yüksek olan bireylerin yaşam doyumlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Sosyal görünüş kaygısı yüksek bireylerin yaşam kalitelerini artırmak için profesyonel destek almaları uygun olabilir