Evaluation of Risk Profiles of Long-Term Follow-up Dental Implants Using Peri-Implant Disease Risk Assessment (IDRA) Diagram


Aşık B., Özaltun B., Güler B.

IDU-DENT-International Dentistry and Health Congress, İzmir, Turkey, 28 - 29 November 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction and aim: The recent increase in the prevalence of peri-implant diseases has highlighted the issue of identification and prevention of peri-implant risk factors. The Implant Disease Risk Assessment (IDRA) diagram was defined to determine the peri-implant risk profile in 2020. In this study, it is aimed to reveal the risk profiles of implants with the practice of using the IDRA diagram, which is a new diagram of patients who have received dental implant treatment under long-term follow-up.

Materials and methods: Forty-two patients with a mean age of 50.86 ± 9.6 and 101 implants who had been in function for at least two years and had received dental implant treatment were included in the study. Dental and systemic anamnesis, new periodontal classification, plaque index(PI), gingival index(GI), pocket depth (CD), clinical attachment level(CAL), bleeding on probing (BOP), gingival recession, keratinized gingival width were recorded. Panoramic radiography were obtained from all patients and periapical radiographs were obtained from the implant site. 8 subtitles for risk profile were evaluated; history of periodontitis, percentage of BOP, prevalence of PD> 5 mm, bone loss/age ratio, susceptibility to periodontitis, supportive periodontal therapy, distance of the restoration margin to the bone and prosthesis-related factors. Both 8 subtitles and total IDRA risk assessments were recorded.

Results: The susceptibility to periodontitis was recorded as a high risk in all patients included. The periodontal classification of the patients was found to be Stage 4 Grade A / C. While the risk factor associated with prosthetic factors was found to be low in the study, supportive periodontal therapy was found in the medium and high risk group. The IDRA risk profile of 13 implants was found to be medium and 88 implants as high.

Conclusion: The use of the IDRA diagram, which has been added to the new literature, together with the new classification in risk profile evaluation provides important information to the dentist in terms of risk profile evaluation. It was found that a significant portion of the implants evaluated in the sample group in this study had a high risk profile, but studies that will be presented on a larger number of samples are needed.

Giriş ve Amaç: Son zamanlarda peri-implant hastalıkların prevalansında meydana gelen artış, peri-implant risk faktörlerinin tanımlanması ve önlenmesi konusunu öne çıkarmaktadır. 2020 yılında peri-implant risk profilini belirlemek amacıyla Peri-implant Hastalık Risk Değerlendirme (IDRA) diagramı tanımlanmıştır. Bu çalışmada, uzun dönem takip altında olan dental implant tedavisi almış hastaların yeni bir diagram olan IDRA diagramının kullanım pratiği ile implantların risk profillerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya en az iki yıldır fonksiyonda olan, dental implant tedavisi almış yaş ortalaması 50.86±9.6 olan 42 hasta ve 101 implant dahil edilmiştir. Dahil edilen hastaların dental ve sistemik anamnezleri, yeni periodontal sınıflama kategorizasyonu, plak indeksi, gingival indeks, cep derinliği(CD), klinik ataşman seviyesi, sondlamada kanama (BOP), dişeti çekilmesi, keratinize dişeti genişliği kaydedilmiştir. Tüm hastalardan panoramik radyografi ile implant bölgesinden periapikal radyografiler elde edilmiştir. Risk profili değerlendirilmesi için 8 alt başlık; geçirilmiş periodontitis hikayesi, BOP yüzdesi, CD>5 mm prevalansı, kemik kaybı/yaş, periodontitis yatkınlığı, destekleyici periodontal tedavi, restorasyon marjininin kemiğe olan uzaklığı ve protezle ilişkili faktörler değerlendirilmiştir. Hem 8 alt başlık hem de toplam IDRA risk değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Bulgular: Dahil edilen hastaların tamamında periodontitis yatkınlığı yüksek risk olarak bulunmuştur. Hastaların periodontal sınıflaması Evre 4 Grade A/C’dir. Çalışmada protetik faktörlerle ilişkili risk faktörü düşük olarak bulunmuşken, destekleyici periodontal tedavi orta ve yüksek risk grubunda bulunmuştur. Çalışmaya dahil edilen 13 implantın IDRA risk profili orta dereceli, 88 implantın ise yüksek dereceli olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Yeni literatüre kazandırılan IDRA  diagramının risk profili değerlendirmesinde yeni sınıflama ile beraber kullanımı, risk profili değerlendirmesi açısından hekime önemli bilgi sunmaktadır. Bu çalışmadaki örneklem grubunda değerlendirilen implantların önemli bir kısmının risk profilinin yüksek olduğu bulgulanmıştır ancak daha büyük sayıda örneklem üzerinde sunulacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.