The Effect of Multidisciplinary Visits (MDV) and Checklist Applications on Quality Indicators and Patient Safety in the Intensive Care Unit


Creative Commons License

Gönderen K., Başarık Aydoğan B., Zerman A., Gaygısız G., Güllü Z., Işıkdoğan Z., ...More

11. ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 12 November 2014, pp.3

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.3
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Giriş: Yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nin ne derece etkili ve az komplikasyonlu çalıştığının bilinmesi için kalite göstergeleri ile ilgili hedefler konulması ve bunların monitörize edilmesi önemlidir. Farklı vizit metodlarının kalite ve hasta güvenliğine, hasta ve personel memnuniyetine pozitif etkileri bulunmaktadır. Multidispliner vizit uygulamaları (MDV); mortalite, yoğun bakım enfeksiyonları, bası yarası, nütrisyon ve advers olaylar gelişimi gibi kalite göstergelerini yükseltebilmek için tüm parametrelerin günlük sistematik değerlendirildiği bir uygulamadır. Bu çalışmanın amacı MDV ve checklist uygulamalarının kalite göstergeleri ve hasta güvenliği üzerine etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışma 8 aylık period içinde yapılıp çalışmaya 88 hasta alınmıştır. İlk 2 aylık (n:17) veriler başlangıç dönem olarak kaydedilmiş, sonraki 2 ay (n:20) eğitimler ve uygulamaların başlatıldığı ve yerleştirilmeye çalışıldığı geçiş dönemi ve toplamda bu 4 ay öncesi dönem olarak, son 4 ay (n:51) ise sonrası dönem olarak kabul edilmiştir. MDV kavramı vizite mümkün olduğunca farklı disiplinden kişinin katıldığı, vizitte ekibin eğitiminin, iletişiminin ve hasta ekip arası iletişimin arttırıldığı, günlük hedefler belirlenip takip edildiği ve hastaların tüm sistemlerinin ve tedavilerinin bir checklist aracılığı ile sistematik olarak tarandığı vizitleri kapsamaktadır. Bunun dışında bu süreçte sürekli el yıkama eğitimi verilip haftalık uyum ölçülmüş, yoğun bakım enfeksiyonlarından korunma paketi hemşirelerin günlük bakım checklistine monte edilmiş ve haftalık uyum değerlendirmesi yapılmıştır. Yine hasta güvenlik raporlama sistemi de yerleştirilmeye çalışılmıştır. Son 6 ayda günlük MDV yapma, günlük hedef belirleme ve gerçekleştirme ve hasta güvenlik raporlama sistemi uyumu takip edilmiştir. Çalışma süresince aylık personel hareketliliği yüzde olarak hesaplanmıştır. Literatürde en çok kullanılan ve önerilen 12 kalite ve hasta güvenliği göstergesi öncesi ve sonrası dönemler arasında karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analizler için Chi kare ve t test, lojistik regresyon analizi(LRA) kullanılmıştır. Sonuçlar: Çalışma sonunda uygulamalar öncesi ve sonrası veriler karşılaştırıldığında hastaların yatış APACHE II’leri entübe hastalarda öncesi ve sonrasında sırası ile 25±7, 20±7, (p:0,057) olup entübe hastalarda uygulamalar sonrası dönemde ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) hızı (19±8 ve 11±10, p: 0,014) ve mortalite oranlarında (%72 ve %33) anlamlı düşme olduğu saptanmıştır. LRA’de uygulamaların bu etkisi VİP (OR:6, %95 CI: 1,1-31, p:0,044) için APACHE II den mortalite (OR:6, %95 CI: 1-30, p:0,041) içinse APACHE II ve yoğun bakım enfeksiyonlarından bağımsız bulunmuştur. Kateter ilişkili üriner sistem enf hızı (9±3 & 6±2 p=<0,0001), kateter ilişkili kan dolaşım yolu enfeksiyon hızlarında (8±5 & 4±2, p=0,001) da anlamlı azalmalar gözlenmiştir. Öncesi ve sonrası 4 er aylık dönemlerde personel hareketliliği sırasıyla %12 ve %20 olup, MDV uyumu>%59, el yıkama uyumu >%80, hemşire checlist uyumu>%86, günlük hedef belirleme uygulaması uyumu >%79 olmuştur. Öncesi ve sonrası dönemde hemşire bakım checklist kompliansına uyum anlamlı olarak artarken (%90±4 ve %94±3 p:0,001) diğerlerinde anlamlı değişiklik olmamıştır. Çıkarım: Yoğun bakım kalitesinin artırılması için uygulanan MDV checklist uygulamaları tüm sağlık çalışanlarının katılımı ile mümkün olan, yönetilmesi güç bir uygulamadır. Kullanıma girmesi zaman almaktadır. Başarıyla sürdürülen uygulamalarda kalite göstergelerinde ve hasta güvenliğinde artış sağlanacağı açıktır