CONGENITAL NASOETMOIDAL ENCEPHALOCELE


Çelik Z., Atlanoğlu Ş., Çakmak Z., Tutuğ Güven H.

44. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 November 2023, pp.813-814

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.813-814
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş-Amaç: Ensefalosel oluşumu nadirdir, sıklığı1/4000’dir. En sık yerleşim yeri oksipitaldir (%75), bunu frontoetmoidal(%15) ve bazal (%10) takip eder. Anterior ensefaloseller bregmanın önündedir. Sinsipital (burun köprüsü bölgesinde görülen) ve bazal (kribriform plaka ve sfenoid sinüs ile ilişkili) olarak ayrılırlar. Bazal meningoseller dört alt gruba ayrılır: transetmoidal, sfenoetmoidal, transsfenoidal ve transorbital (1). Sfenoetmoidal ensefalosel, etmoid ve sfenoid sinüsteki defektten meydana gelir (2). Konjenital ensefalosel bulgularını tartışmayı amaçladık.

Gereç-yöntem: 20 yaşında erkek hasta, burun tıkanıklığı şikâyetiyle hastanemize başvurdu. Paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi (BT), kontrastlı serebral manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikleri çalışıldı.

Bulgular: Paranazal BT’de sfenoid sinüs ve etmoid sinüs düzeyindeki defektten nazal kaviteye uzanan düzgün konturluyumuşak doku dansitesi izlendi (Resim 1). Serebral MRG tetkikinde T2 ağırlıklı imajlarda sfenoid sinüs ve etmoid sinüs düzeyindeki defektten dural yapılar, BOS, tüber sineriumun nazal kaviteye herniye olduğu görüldü. Korpus kallozum korpus posterior ve splenium kesiminde hipoplazi; sağda presantral girus lokalizasyonunda mikrogiri paterni; interhemisferik fissür düzeyinde interdijitasyon bulgusu mevcuttu 

(Resim 2). 

Tartışma: İntranazal ensefaloseller yetişkinlerde nadirdir ve genellikle travma sonucu ortaya çıkar (3). BOS rinoresi, nefes almada güçlük, burun tıkanıklığı görülebilir (4). Çocuklarda nefes alma güçlüğü görülür (5). İntranazal herniye beyin dokusunda komplikasyon olarak menenjit görülebilir. Ayırıcı tanıda nazal polipler, kistler, mukosel, tümörler yer alır. Tanıda MRG ve BT kullanılır. Kafatasının kalsifiye olmayan kısımları nedeniyle BT’de tanı kesinleştirilemediyse MRG yararlıdır (6). Biyopsi, menenjit riski nedeniyle şiddetle 

kontrendikedir. Endoskopik cerrahiler, kafa tabanı lezyonlarında kullanılmaktadır ve morbiditeyi azaltmaktadır (7).

Sonuç: Nazal ensefalosel menenjit gibi komplikasyonlara neden olabilen, endoskopik yaklaşımla tedavi edilebilen nadir patolojilerdir. Endoskopik yaklaşım tedavide tercih edilir.

Anahtar Kelimeler: ensefalosel, nazofrontal, nazoetmoid, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme

Kaynaklar

1. Pal NL, Juwarkar AS, Viswamitra S. Encephalocele: know it to deal with it. Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine. 2021;52:105

2. Holanda MMA, Rocha AB, Santos RHPS, et al. Basal sphenoethmoidal encephalocele in association with midline cleft lip and palate: case report. Radiol 

Bras. 2011;44(6):399–400

3. Çıldır İ. Spontaneous Intranasal Meningocele: A Case Report Spontan İntranazal Meningosel: Bir Olgu Sunumu. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 

2020;5(1):193-198

4. Luong C, Miller A, Barnett J, et al. The structure of human cyclooxygenase-2; conservation and flexibility of the NSAID binding site. NatStructBiol. 

1996;3:927–33

5. Kosztyła-Hojna B, Popko M. Wewnątrznosowa Przepuklina Oponowa Imitująca polip nosaopisprzypadku. PolMerkLek. 2008;139:27–29

6. Malik R, Pandya VK, Parteki A. Frontoethmoidalmeningocele. Indian J Radiol Imaging. 2004;14(4):379–381.

7. Chandrasekharan NV, Dai H, Roos KL, et al. COX-3, a cyclooxygenase-1 variant inhibited by acetaminophen and other analgesic/antipyreticdrugs: cloning, 

structure, andexpression. ProcNatlAcadSci U S A. 2002;99(21):13926–31