Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Sağlık Hizmeti İle İlişkili Acinetobacter Baumanii Bakteriyemilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Yıldız E., Tokur M. E., Balcı C., Arık Ö., Çeviker S.

Journal of Biotechnology and Strategic Health Research Research Article, vol.4, no.3, pp.283-291, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç Çalışmada yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan hastalarda gelişen sağlık hizmeti ile ilişkili (SHİ) Acinetobacter baumanii bakteriyemilerinin klinik özelliklerinin
irdelenmesi ve bu enfeksiyon gelişen hastalarda sağkalımı etkileyen risk faktörlerinin saptanması amaçlandı.
Yöntem Yoğun bakım ünitelerinde yatan ve A. baumannii’ye bağlı SHİ bakteriyemi tanısı konulan, erişkin hastalar çalışmaya dahil edildi. En az bir set kan kültürlerinde A.
baumannii üremesi saptanan ve ilgili hekim/enfeksiyon hekimi tarafından SHİ bakteriyemi tanısı konulan hastalara ait verilere retrospektif olarak hasta dosyaları ve
hastane otomasyon sisteminden ulaşıldı. Yaş, cinsiyet, antibiyotik kullanım öyküleri, yatış tanısı, altta yatan hastalıklar, uygulanan invazif girişimler gibi risk faktörleri,
Basitleştirilmiş Akut Fizyoloji Skoru (Simplified Acute Physiology Score) SAPS II değerleri ve hastaların mortalite durumları değerlendirildi.
Bulgular Çalışmaya 36 vaka dahil edildi. Vakaların ortalama yaşı (67,3611 (±18) min:20, max:98) ve %55,5 (n:20) erkek idi. En sık ek hastalık hipertansiyon (%22) ve en sık yo-
ğun bakıma yatış tanısı travma (%30) idi. Hastaların yoğun bakıma yatış ortalama SAPS II skoru 54,05+/-16,21 (min:20/max 79) idi. Hastaların demografik özellikleri,
uygulanan invaziv işlemler ve antibiyotik tedavileri, mortalite açısından karşılaştırıldığında; yaş, SAPS II puanı mortalite gelişen grupta anlamlı olarak yüksek bulundu.
Sonuç Hastanede uzun süreli kalış, steroid ve antibiyotik maruziyeti varlığı, sınırlı terapötik seçenekleri olan A. baumannii bakteriyemili hastalarda artmış mortalite riskine
neden olabilir. Gereksiz antibiyotik tedavisinden kaçınmak ve sıkı enfeksiyon kontrol önlemleri gibi kontrol edilebilir risk faktörlerinin ortadan kaldırılması, A. baumannii kaynaklı bakteriyemileri ve buna bağlı ölümleri azaltabilir.