Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Şiddet Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Karabulut E., Gezgin Yazıcı H., Özgür G.

Aydın Sağlık Dergisi, vol.6, no.3, pp.268-282, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören (Hemşirelik, Ebelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon) son sınıf öğrencilerinin şiddet konusundaki görüşlerinin ve etkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı kesitsel tipte yapılan araştırmanın evrenini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmekte olan son sınıf öğrencileri (375 kişi) oluşturmaktadır. Araştırmaya katılmayı kabul eden kişiler (209 kişi) araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler, 23 sorudan oluşan bilgi formu ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında sayı, yüzde dağılımları, ortalamalar ve ki-kare hesaplamaları ile değerlendirilmiştir. Araştırma için gerekli izinler alınmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %75,1’i kadın, %24,9’i erkektir. Öğrencilerin %43,1’i Hemşirelik, %20,6’ü Ebelik, %36,4’ü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinde öğrenim görmektedir. Araştırmaya katılanlardan %22’si şiddetle karşılaştıklarını belirtirken, %44’ü şiddete tanıklık ettiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %56’sı cinsel şiddeti, %21,5’i ise psikolojik şiddeti diğer şiddet türlerine göre daha ağır olarak değerlendirmiştir. Araştırmaya katılan kişiler (%91,9) çoğunlukla şiddeti, haklı gösterecek bir durum olamayacağını belirtmişlerdir. Toplumumuzda sıkça kullanılan “Karı - koca arasına girilmez” söylemine, öğrencilerin %81,8’i katılmadığını belirtmiştir. “Kızını dövmeyen dizini döver” deyimine ise %92,3’ü katılmadığını ifade etmiştir. Araştırmaya katılanların %94,7’si şiddetin hiçbir şekilde bir sevgi göstergesi olmadığını, 99,5’i şiddet uygulayanlara verilen cezaların yetersiz olduğunu belirtmiştir. Sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin büyük çoğunluğunun, şiddete maruz kalmadığı ve şiddete tanıklık etmediği ancak şiddete maruz kalan ve şiddete tanıklık eden öğrencilerin de var olduğu belirlenmiştir. Öğrenciler, şiddet haberlerini duyduğunda öfke, üzüntü ve umutsuzluk gibi duygular yaşadıklarını belirtmişlerdir. En çok 20-24 yaş grubundaki öğrencilerin şiddetle karşılaştıkları bulunmuştur. Toplumun geleceğini oluşturacak olan öğrencilerin, şiddet konusundaki görüşlerinin öğrenilmesi ve şiddete neden olan faktörlerin araştırıldığı çalışmaların yapılması, şiddet konusunun ders içeriklerine dahil edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Şiddet, Sağlık Bilimleri Öğrencileri, Şiddete Bakış