THE EFFECT OF HEMODIALYSIS ON ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE LEVELS IN CHRONIC RENAL FAILURE


Aliustaoğlu M., Gümüş M., Gokcel A., Ozer T., Bican M., Ozdil K., ...More

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.10, no.2, pp.740-742, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 1999
  • Journal Name: Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.740-742
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

THE EFFECT OF HEMODIALYSIS ON ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE LEVELS IN CHRONIC RENAL FAILURE

Mehmet Aliustaoğlu1, Mahmut Gümüş1, Adnan Gökçel1, Türkan Özer1, Metin Bican1, Kamil Özdil1, Birsel Kavaklı1
Haydarpaşa Numune Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Atrial Natriuretic Peptide (ANP) is a hormone that regulates the volume balance of the body with diuretic, natriuretic, vasodilatatory effects. In this study, we investigated the effect of hemodialysis on ANP levels which alters the heinodynamic status of the body. 7 female and 13 male nondiabetic patients undergoing hemodialyses because of renal failure who applied to Haydarpaşa Numune Training Hospital Internal Diseases Clinic were included in this study. Mean age of the patients were 42.0±5,7 years. Blood Urea Nitrogen (BUN), creatinin, sodium, potassium, chlorure, hematocrit and ANP levels were measured before and after hemodialysis. ANP levels were determined with radioimmunoassay method (Phonix Pharmaceuticals). ANP levels were 220,12±16,4 pg/ml and 180,50±16,1 pg/ml before and after hemodialysis respectively. This result was statistically significant (p=0.01). Sistolic and diastolic blood pressure, BUN, creatinin and potassium levels decreased significantly after hemodialysis. There were no significant changes in sodium, chlorure and hematocrit levels. The result of this study shows that the ANP levels of the patients undergoing hemodialysis with chronic renal failure can be accepted as an index of volume overload.

Keywords: ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE, HEMODIALYSIS, CHRONIC RENAL FAILURE

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE HEMODİYALİZİN ATRİAL NATRİÜRETİK PEPTİD DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Mehmet Aliustaoğlu1, Mahmut Gümüş1, Adnan Gökçel1, Türkan Özer1, Metin Bican1, Kamil Özdil1, Birsel Kavaklı1
Haydarpaşa Numune Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Atrial natriüretik peptid (ANP), vücudun volüm dengesinin düzenlenmesinde diüretik, natriüretik ve vazodilatatör etkisiyle rol alan bir hormondur. Çalışmamızda vücuttaki hemodinamik dengelerin değişmesine yol açan bir uygulama olan hemodiyalizin, ANP düzeylerine etkisini araştırdık. Haydarpaşa Numune Hastanesi İç Hastalıkları servisine başvuran nondiabetik renal yetmezlikli ve hemodiyaliz uygulanan 13 erkek, 7 kadın hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaş ortalaması 42,0±5,7 yıl idi. Hastaların hemodiyaliz öncesi ve sonrasında kan üre azotu (BUN), kreatin, sodyum, potasyum, klor, hematokrit, ve ANP düzeyleri ölçüldü. ANP düzeyleri radio immuno assay (RİA) (Phonix Pharmaceuticals) yöntemi ile ölçüldü. ANP düzeyleri diyaliz öncesinde 220,12±16,4 pg/ml iken, diyaliz sonrasında 180,50±16,1 pg/ml olarak ölçüldü (p=0,01). Diyaliz öncesi ve sonrası ölçümlerde sistolik ve diastolik kan basıncı, BUN, kreatin ve potasyum değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düşüşler saptandı. Sodyum, klor ve hematokrit değerlerinde ise anlamlı değişme olmadı. Çalışmamızdaki bulgular, ANP düzeylerinin, hemodiyaliz uygulanan kronik renal yetmezlikli hastalarda volüm fazlalığının bir göstergesi olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: ATRİAL NATRİÜRETİK PEPTİD, HEMODİYALİZ, RENAL YETMEZLİK