Türkiye' de Gebelikte Şiddet Durumuyla İlgili Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: 2010-2020


Creative Commons License

Çitil Canbay F., Çitil E. T.

Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.557-572, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu araştırmada 2010-2020 yılları arasında Türkiye’de gebelikte şiddet durumuyla ilgili yayınlanan makalelerin incelenmesi amaçlandı.

Yöntem: Araştırma doküman incelemesi ile nitel desende gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili makalelerden bir arşiv oluşturuldu. Ele alınan makalelerin incelenmesinde yorumlayıcı yaklaşım doğrultusunda geliştirilen “Yayın Değerlendirme Kılavuzu” kullanıldı. Analizde betimsel içerik analizi tekniği kullanıldı.

Bulgular: Elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirilen makalelerin çoğunlukla nicel olup, makalelerde veri toplama araçlarının sıklıkla yazarlar tarafından geliştirildiği belirlendi. Konuyla ilgili yapılan makalelerin çoğunlukla girişimsel olmayan yöntemlerle retrospektif tanımlayıcı ya da analitik kesitsel olarak

yapıldığı saptandı. Makalelerde veri toplama araçlarının test edilmesinde pilot

uygulamaların yapılmadığı ve uzman görüşü alınmadığı tespit edildi. Çoğunlukla

makalelerde sistematik olmayan yöntemlerle şiddet türü, şiddeti uygulayan kişiler, şiddete verilen tepkiler ve baş etme yöntemlerinin ele alındığı saptandı. Veri

çözümlemelerinde altı ana tema ve bu temalardan oluşan alt temalar belirlendi.

Sonuç ve Öneriler: Değerlendirmeye alınan çalışmalar gebelikte şiddetin

boyutlarını ortaya koyan önemli sonuçlar içermektedir. Araştırma sonuçlarına göre, gebelikte şiddetin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir

sorun olduğu görüldü. Türkiye’de, gebelikte şiddet konusunda girişimsel ve nitel çalışmaların kısıtlılığı göz önüne alındığında, bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Konuya ilişkin yapılacak çalışmalarda kültürel farklılıkları dikkate alan yeni araştırmaların yapılması önerilebilir.