Effect of Cleaning Processes Before Sintering Zirconia on Light Transmittance


Dokuzlu S. N., Pekkan G.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği, 31 October - 03 November 2019, pp.162-163

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.162-163
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Zirkonyanın Sinterizasyonu Öncesi Temizleme İşlemlerinin Işık Geçirgenliğine Etkisi Amaç: Zirkonyanın ışık geçirgenliğini etkileyen çok fazla faktör vardır. Presinterize haldeki zirkonyanın frezelenmesi veya şekillendirilmesi sonrası yüzeyinde kalan zirkonya tozlarının iyi temizlenmeden sinterlenmesi ışık geçirgenliğini etkileyebilir. Bu çalışmanın amacı presinterize zirkonyanın şekillendirme sonrası yüzeyinde kalan tozların uzaklaştırma işlemlerinin ışık geçirgenliği üzerine etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Presinterize klasik renklendirilmemiş zirkonya bloktan (Copran Zr; Whitepeaks Dental Systems GmbH) hassas kesme cihazı ile 15x8x1,25 mm ebatlarında 30 adet numune hazırlandı. Numuneler rastgele seçilerek 3 grup oluşturuldu (n=10). Bir grubun numuneleri hiç temizlenmeden bırakıldı (UC). Diğer iki gruptan bir tanesindeki örnekler distile su içeren ultrasonik banyoda (UBC) 8 dak., diğer grubun numuneleri ise basınçlı buhar ile her iki yüzeyinden 5’er saniye temizlendi (PSC). Örneklerin hepsi “transluceny” programda 1600 Co’de 2 saat sinterize edildi. Örneklerin 400-700 nm dalga boyu aralığında ışık geçirgenliği spektrofotometre (V-730 UV-Visible; JASCO) ile ölçüldü. Sonuçlar istatistiksel olarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey-Kramer çoklu karşılaştırma testi ile incelendi (α=0.05). Ayrıca grafiksel değerlendirme yapıldı. Bulgular: Tüm gruplarda 400-550 nm dalga boyu aralığında ışık geçirgenliğinde artış, daha sonrasında 700 nm’ye kadar sabit bir seyir gözlendi. 450 nm dalga boyunda ışık geçirgenlik değerleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edildi (P<0.05). Temizlenmeden sinterize edilmiş numunelerin (UC) ışık geçirgenliği, bu dalga boyunda diğer iki gruba göre daha az bulundu. Diğer dalga boylarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi (P>0.05). Grafiksel olarak incelendiğinde, 400 nm’den 550 nm dalga boyuna kadar temizlenmemiş numunenin ışık geçirgenliğinde artış seyrinin diğer gruplardan daha düşük olduğu ve 550 nm’ye gelindiğinde her üç grubun birbirine çok yakın ışık geçirgenliği değerlerine ulaştığı tespit edildi. Sonuç: Ultrasonik banyo veya basınçlı buhar ile temizlenmeden sinterlenen zirkonyada 550 nm’den düşük dalga boylarında ışık geçirgenliği farklılığı görülebilir. Bu durum zirkonyanın translusensi özelliğini etkileyebilir.