Research of the change of CRP/Albumin ratio according to wound stage in patients with decubitus ulcer


Creative Commons License

Korkut Kurtoğlu Y., Yılmaz M. T.

Adıyaman Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.119-124, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz Amaç: Dekübit ülserli hastalarda CRP/Albümin oranının yara evresi ile değişim ilişkisini araştırmayı hedefledik. Gereç ve Yöntem: Ocak 2021-Temmuz 2022 tarihleri arasında bir eğitim araştırma hastanesinde dekübit ülseri tedavisi alan hastalar üzerinde yapılan retrospektif, kesitsel, tanımlayıcı nitelikteki çalışmaya 250 hasta dahil edildi. Sosyodemografik ölçek ve Braden dekübit risk değerlendirme skalası kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 250 hastanın ortalama yaşı 75±14 yıldı. 144 hasta kadın (%57,6) idi. Dekübit ülseri en fazla sakrum bölgesindeydi ve en sık evre 3 olduğu tespit edildi. CRP/Albümin oranı dekübit evrelerine göre değerlendirildiğinde anlamlı bir fark bulundu (р<0,001). Sonuç: CRP/Albümin oranları dekübit ülseri evresi arttıkça anlamlı bir şekilde artar. Bu oran dekübit ülserli hastalarda evre göstergesi olarak ve yaranın hangi evreye ilerleyebileceğini öngörmede bir belirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Dekübit ülseri; C-reaktif protein; Albümin