Validity and Reliability of the Postural Asessment Scale for Stroke Patients of Turkish Version


Zöngür S., Aksoy C. C., Taşpınar F., Taşpınar B., Kenar B.

Izmir Democracy University Health Sciences Journal, vol.1, no.2, pp.23-35, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Postural Assessment Scale for Stroke Patients (PASS) inmeli hastalarda postüral kontrol ve dengeyi ayrıntılı şekilde değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu çalışma, PASS’ın Türkçe geçerlik ve güvenirliğini incelemek amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya inme sonrası subakut dönemde ve klinik açıdan stabil, 30-85 yaş arası, yürümeye engel ortopedik problemi, omuz subluksasyonu ve iletişim sıkıntısı olmayan 120 hasta dahil edildi. PASS’ın geçerliği, iç tutarlılığı ve güvenirliği incelendi. Geçerlik için PASS, Berg Denge Skalası, Barthel İndeksi, Gövde Bozukluk Ölçeği ile karşılaştırıldı. İç tutarlılık Cronbach alfa katsayısı ile belirlendi. Test-tekrar test güvenirliği için PASS ilk ölçümden 2 hafta sonra yeniden ölçüldü. Sonuçlar: PASS ile Berg Denge Skalası (rho=0,95), Barthel İndeksi (rho=0,89) ve Gövde Bozukluk Ölçeği (rho=0,88) arasında yüksek düzeyde korelasyon bulundu. Ölçeğin iç tutarlılığını gösteren Cronbach alfa katsayısı ilk ölçüm için 0,94; ikinci ölçüm için 0,94 olarak çok yüksek güvenirlikte bulundu. Test-tekrar test güvenirliğinde, ölçeğin sınıf içi korelasyon katsayısı 0,98 olarak bulundu. Değerler incelendiğinde, ölçeğin yüksek iç tutarlılığa ve testtekrar test güvenirliğine sahip olduğu görüldü. Tartışma: Bu çalışmanın sonucunda PASS-T’nin, iç tutarlılığı yüksek inmeli hastalara uygulanabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir. PASS-T, inme rehabilitasyonu değerlendirmesi kapsamında yeni bir ölçek alternatifi olarak kullanılabilir