Acute arterial occlusion cases in whom revascularization was achieved with catheter-mediated thrombolytic therapy


Creative Commons License

Alptekin Erkul G. S., Erkul S., Akgül E., Vural A. H.

15. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi , Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018, vol.26, pp.248-249

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 26
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.248-249
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahisi/Perkütan Girişimler [PS-326] Katater aracılı trombolitik tedavi ile revaskülarizasyon sağladığımız akut arter tıkanıklığı olgularımız Gülen Sezer Alptekin Erkul, Sinan Erkul, Engin Akgül, Ahmet Hakan Vural Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kütahya Ocak 2016 - Temmuz 2018 tarihleri arasında akut arter tıkanıklığı ile başvuran embolektomi ile tam revaskülarizasyon sağlanamayan veya embolektomiye uygun olmayan ve ayakta iskemi bulgusu olan 4 olgumuza endovasküler işlem yapılmasına karar verildi. İliyak stent trombozu olan bir hasta dışındaki üç hastamızda trifurkasyon yatağını içeren distal tip emboli mevcuttu. Hastaların yaş ortalaması 74,75±11,14 olup iki hasta kadın iki hasta erkek idi. Sağ iliyak stent trombozu olan hastaya sağ ana femoral arterden retrograd giriş yolu ile stent ve iliyak arter içerisinde 8x60 mm ve 7x150 mm (Ultraverse, ABD) balon anjiyoplasti yapıldıktan sonra çok delikli infüzyon katateri (Cragg-Mc Namara, ABD) iliyak arter içerisinde kalacak şekilde yerleştirildi. Diğer hastalarda tıkanıklık olan ekstremitedeki ana femoral arterden antegrad giriş yolu ile lezyon geçilerek yüzeyel femoral arter ve popliteal artere 4x120 mm (EverCross, ABD ) ve trifurkasyon arterlerine 2,5x220 mm (Bantam, ABD) balon anjiyoplasti yapıldı. Sonrasında çok delikli infüzyon katateri distal ucu popliteal arter kalacak şekilde yerleştirildi. Hastalara işlem sonrası çok delikli infüzyon kataterinden yoğun bakım ünitesinde 24 saat süresince 0,015 mg/ kg/saat alteplaz tedavisi verildi. Takiplerde tüm hastaların femoral ve popliteal arter nabızları mevcuttu, distal Doppler akım efekti güçlüydü, ayak bileği kol indeksleri 1,1±0,2 arasında idi. Ayakta iskemi bulgusu yoktu. Bu tip olgularda balon anjiyoplastiyi takiben çok delikli infüzyon kataterlerinin hem ekstremite kurtarıcı hem de uygun maliyeti ile etkin tedavi yöntemi olduğunu düşünmekteyiz. Endovasküler tedavi yöntemleri geliştikçe gelecekte daha fazla kullanım alanı bulacağı kanısındayız. Anahtar sözcükler: Akut arter tıkanıklığı, endovasküler girişimler, trombolitik tedavi.