Comparison of The Amount of Apical Debris Extrusion Acquired with Different Ni-Ti Systems During Endodontic Retreatment


Paltun Y., Yaman S., Aksoy Ç., Kaya Mumcu A.

Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi (Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi), vol.7, no.3, pp.51-57, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, döner eğe retreatment sistemi, resiprokal sistem ve adaptif sistem nikel titanyum rotary enstrümanlar kullanılarak kök kanal dolgu maddesinin çıkarılması sırasında apikal olarak ekstrüze edilen debris miktarının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: 45 adet çekilmiş tek köklü mandibular premolar dişler rotary eğe sistemi kullanılarak prepare edilecek kök kanal patı ve ısıtılmış gutta perka ile dolduruldu. Dişler, kanal dolgusunun sökümü için rastgele 3 gruba ayrıldı. Kanal dolgusunun sökümü sırasında: rotary tekrarlayan tedavi sistemi, resiprokal sistem ve adaptif sistemleri kullanıldı. Kanal dolgu malzemesinin sökülmesi sırasında apikal olarak ekstrüze edilen debris önceden tartılmış Ependorf tüplerine toplandı. Tüpler daha sonra 5 gün 70 derece bir inkübatörde depolandı. Kuru ekstrüze debrisin ağırlığı, her grup için Ependorf tüplerinin tedavi sonrası ve tedavi öncesi ağırlığı çıkarılarak oluşturuldu. Elde edilen veriler tek yönlü varyans analizi ve Tukey post hoc testleri kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Tüm deney gruplarının apikalden debris ekstrüzyonu oluşturmasına rağmen, Adaptif sistemin daha az debris taşırdığı görülmüştür (p<0.001).

Sonuç: Adaptif sistem, debris ekstrüzyonuna daha az neden olması nedeniyle, tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Apikal Ekstrüzyon, Debris, Tekrarlayan Tedavi, Extrusion.