Comparison of Apically Extruded Debris Created by Four Different Reciprocating Single-File Systems: An in Vitro Study


Creative Commons License

MUMCU A. K., KİRAZ G., KURNAZ S.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.29, no.2, pp.310-317, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: In recent years, single-file systems using with reciprocating motion have become popular in endodontics. The amount of apically extruded debris may vary depending on the file systems’ design. The aim of this in vitro study was to compare the amount of apically extruded debris during root canal preparation of Scope Reciproc, T-Endo MUST, EndoART Reciproc, and WaveOne Gold file systems operating in the reciprocating mode. Material and Methods: The mesiobuccal roots of 60 extracted mandibular molar teeth were used in this study. The teeth were randomly divided into 4 groups of 15 teeth each. Root canals were prepared with an apical diameter of #25 using Scope Reciproc, T-Endo MUST, EndoART Reciproc, and WaveOne Gold file systems. Distilled water was used as an irrigation solution. Debris apically extruded during instrumentation was collected in pre-weighed Eppendorf tubes. The Eppendorf tubes were then stored in an incubator at 70 °C for 5 days. After drying, the average weight of debris was assessed using a microbalance. The weight of extruded debris is determined by subtracting the empty tube’s weight from the filled tube’s weight. Data were analyzed using one-way analysis of variance test. Results: There was no statistical difference among the 4 different file systems (p>0.05). Conclusion: All file systems caused apical debris extrusion. All file systems resulted in a similar amount of apically extruded debris.
Amaç: Endodonti alanında resiprokal hareket yapan tek eğe sistemleri son yıllarda popüler hâle gelmiştir. Apikalden taşan debrisin miktarı, kullanılan eğe sistemlerinin tasarımlarına göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu in vitro çalışmanın amacı, resiprokasyon hareketi ile çalışan Scope Reciproc, T-Endo MUST, EndoART Reciproc ve WaveOne Gold eğe sistemlerinin, kök kanal preparasyonu sırasında apikalden taşan debris miktarının karşılaştırılmalı olarak değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada 60 adet çekilmiş mandibular molar dişlerin mesiobukkal kökleri kullanılmıştır. Dişler, her grupta 15 diş olacak şekilde rastgele olarak 4 farklı gruba ayrılmıştır. Kök kanalları apikal çapları #25 olacak şekilde Scope Reciproc, T-Endo MUST, EndoART Reciproc ve WaveOne Gold eğe sistemleri kullanılarak prepare edilmiştir. İrrigasyon solüsyonu olarak distile su kullanılmıştır. Apikalden taşan debris, önceden tartılmış Eppendorf tüplerinde toplanmıştır. Eppendorf tüpleri 5 gün boyunca 70°C’de bir inkübatörde saklanmıştır. Kuruduktan sonra apikalden taşan debrisin ortalama ağırlığı hassas terazi kullanılarak ölçülmüştür. Apikalden taşan debris miktarı, debris içeren Eppendorf tüplerin ağırlığından boş Eppendorf tüplerin ağırlığı çıkarılarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler tek yönlü varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Kullanılan 4 farklı resiprokasyon sisteminin apikalde oluşturduğu debris ekstrüzyonu arasında istatistiksel olarak farklılık görülmedi (p>0,05). Sonuç: Tüm eğe sistemleri apikalden debris ekstrüzyonuna neden olmuştur. İncelenen tüm eğe sistemleri benzer miktarda debris ekstrüzyonu meydana getirmiştir.