N2 HASTALIKTA CERRAHİ TEDAVİ


Creative Commons License

Patlakoğlu M. S.

Acta Medica Nicomedia, vol.4, no.3, pp.67-71, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZ Amaç: N2 metastazlı küçük hücreli dışı akciğer kanserleri (KHDAK) saptanan akciğer kanseri hastalarında cerrahi tedavi etkinliğinin araştırılması. Yöntem: Son 10 yıl içinde KHDAK nedeniyle takip ve tedavi sonuçlarını bildiren çalışmalar incelenerek N2 metastazlı KHDAK hasta grupları özelinde derlendi. Bu hastalarda operasyon yapılıp yapılmama kararları ve nedenleri analiz edildi. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Göğüs Cerrahisi kliniğinde Ekim 2005-2007 tarihleri arasında KHDAK nedeniyle cerrahi tedavi uygulanarak takip edilmiş olguların kayıtları ile bu bulgular karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma süresi içerisinde KHDAK nedeniyle opere edilen 122 hastadan N2 metastazı saptanan 10 hastanın bulguları incelendi. Yaş ortalaması 60,9 yıl ve N2 metastaz pozitifliği %8,1 olarak bulundu (n=10). Cinsiyet dağılımlarına bakıldığında hasta serimizde erkek/kadın oranı 9/1 idi. Histopatolojik inceleme sonrasında serimizde en sık tanı 6 olgu ile skuamöz hücreli karsinom iken kalan 4 olguda adenokarsinom idi. Hastalarımız operasyon sonrası ortalama 20 ay süreyle takip edildi ve bu sürede nüks veya vefat gelişmedi. Sonuç: Güncel çalışmaların sonuçları göz önüne alındığında N2 hastalıkta rezeksiyon tercih edilmesi gereken tedavi yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili uzun süreli ve fazla hasta sayısı ile yapılacak çok merkezli randomize çalışmaların bu tartışmaların ortak bir sonuca varmasını kolaylaştırabileceği kanısındayız. Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, N2 hastalık, cerrahi ABSTRACT Aim: To assess the efficacy of surgery in N2 positive lung cancer patients. Methods: The studies about N2 positive lung cancer patients published within the last decade are reviewed. The reasons leading to perform or not to perform surgery are noted. These findings are considered with the data of our own series of lung cancer patients treated between 2005-2007 in the 3rd Thoracic Surgery Clinic of Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training Hospital. Results: The files of N2 positive 10 patients out of 122 patients treated between the mentioned period are screened. The average age was 60.9 years, and the overall N2 positivity was 8.1%. the M:F ratio was 9:1. Histopathological examination revealed 6 squamous cell carcinoma and 4 adenocarcinoma cases. The patients were followed up for an average of 20 months without any recurrence or deaths. Conclusion: When the current studies are considered, surgery stands out as the treatment of choice in N2 positive lung cancer patients. Further multicenter and randomized studies with larger number of patients, however, are needed for solid conclusions. Keywords: Lung cancer, N2 disease, surgery