Türkiye Mahkeme Salonları Dizaynında Bilirkişi Doktorların Yeri ve Salondaki Davranış Şekilleri.


Kantarcı N., Kandemir E., Aliustaoğlu F. S., Özcan M. E.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi., vol.1, no.2, pp.183-202, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi.
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.183-202
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Kantarcı N,Kandemir E,Aliustaoğlu S, Özcan ME.  

Matters concerning the integrity of the human body at the court of Turkey from doctors are claims to be experts. This task such as forensic medical experts that general practititoners, all experts working in basic and clinical medical science that can do. The doctor appoined experts a persuasive excuse does not exist if the service has to fulfill. Expertise fort he service taking the Money as their time and effort have charge. Courtroom called the doctor ıf the first experience is not how to enter the courtroom will, where it will, when will speak, when silence would, how to swear, and how would leave courtroom, and other not even ıssue. One of the goals of our study they are foreigners in this regard doctors is to raise awareness. In the courtroom witnesses and experts have exploited the same location. However in Agri testimony in various courts have made between 95 men and 5 women according to our survey net Turkey court without a jury and jury of the U.S. Courts in design We’ve found in comparison to. This is result of comparing the Turkey in the court witnesses and experts for the courtroom in the middle of leaving the bench instead of Public Prosecutor in the symmetrycally located table and chairs should include location should be We have concluded.

 

Kantarcı N,Kandemir E,Aliustaoğlu S, Özcan ME.

  Türkiye Mahkemeleri’nde insan vücut bütünlüğünü ilgilendiren konularda mahke- melerce doktorlardan bilirkiĢi olmaları talep edilmektedir. Bu görevi adli tıp uzman- ları yaptığı gibi pratisyen hekimler, tüm temel ve klinik tıp bilimlerinde çalıĢan uzmanlar da yapabilmektedirler (10). Ġkna edici bir mazeretleri bulunmadığı takdir- de bilirkiĢi tayin edilen doktor bu hizmeti yerine getirmek zorundadır. BilirkiĢilik hizmeti için ayırdıkları zaman ve emeğin karĢılığı olarak bir ücret almaktadırlar. DuruĢma salonuna çağrılan doktor eğer daha önce deneyimi yoksa salona nasıl gire- ceği, nerede duracağı, ne zaman konuĢacağı, ne zaman susacağı, nasıl yemin edeceği ve salonu nasıl terk edeceği vs konuları bilemez. ÇalıĢmamızın amaçlarından biri yabancı oldukları bu konuda doktorları bilinçlendirmektir. Tanıklar ve bilirkiĢiler mahkeme salonunda aynı kürsüden yararlanmaktadırlar. Bununla birlikte Ağrı’da çeĢitli mahkemelerde tanıklık yapmıĢ 95 erkek ve 5 kadın arasında yaptığımız anket neticesine göre jürisiz Türkiye Mahkemeleri ve Jürili Amerikan Mahkemeleri dizay- nı arasında karĢılaĢtırma gereği duyduk. Bu karĢılaĢtırma neticesinde Türkiye Mah- kemelerinde tanıklar ve bilirkiĢiler için mahkeme salonun orta yerinde ayrılan kürsü yerine Cumhuriyet Savcısının simetriğinde bulunan masa ve sandalye içermesi gere- ken bölümde olması gerektiği kanaatine vardık.

Anahtar Kelimeler: Mahkeme Salonu, BilirkiĢi, Görsel Sunum, Tanık BilirkiĢi, Tanık Sandalyesi