). Eleştirel düşünme bağlamında Dr. Parkyeri ve Kömür Karası Çocuk adlı çocuk kitaplarının incelenmesi


Creative Commons License

Çevik B.

Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.2, pp.56-63, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet Bu çalışmanın amacı -Dr. Parkyeri (Franz Hohler) ve Kömür Karası Çocuk ( Müge İplikçi)adlı çocuk kitaplarını eleştirel düşünme bağlamında incelemektir. Betimsel modeldeki bu çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak eleştirel düşünme kavramı tanımlanmış ve eleştirel düşünme-çocuk edebiyatı ilişkisi ele alınmıştır. Ardından söz konusu kitaplar, eleştirel düşünme bağlamında incelenmiştir. Kitaplarda yabancı, ön yargı, empati gibi kavramlar ön plana çıkmıştır. Çalışmanın temel bulgusu şudur: Hem Dr. Parkyeri hem de Kömür Karası Çocuk adlı çocuk kitapları, eleştirel düşünme bakımından oldukça değerlidir. Söz konusu kitaplar, okuru eleştirel düşünmeye davet ve teşvik etmektedir. Anahtar Kelimeler: Eleştirel Düşünme, Çocuk Edebiyatı, Çocuk Kitapları Analysis of The Children’s Books Dr. Parkplatz And Kömür Karası Çocuk in terms of Critical Thinking Abstract The aim of the study is to examine the children’s boks Dr. Parkplatz (Franz Hohler) and Kömür Karası Çocuk (Müge İplikçi) in terms of critical thinking. Document analysis method was used in this study which is based on descriptive model. Firstly, the concept of critical thinking was defined and the relationship between critical thinking and children's literature was discussed in the study. Then, these the books were examined in the context of critical thinking. Based on the analysis, the concepts of froreigner, prejudice and empathy have come to the fore. The main finding of this study is: Both Dr. Parkplatz and Kömür Karası Çocuk are very valuable in terms of critical thinking. These books invite and encourage the reader to think critically. Keywords: Critical Thinking, Children’s Literature, Children’s Books