Health Risk Behaviors of University Students


Topuz İ., Daş Geçim G. Y., Temel Özkan S.

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, no.177, pp.326-327

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Amasya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.326-327
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Introduction: During the youth period, the potential for increased health-risk behaviour is considered as an important public health issue of this period (1).

Prevalence of the Health Risk Behaviors of University Students

According to World Health Organization data (2017); the main health-risk behaviors (HRB); psychological problems (2), violence (43%) (3), alcohol (4-6) and substance use (2), injuries, unbalanced and malnutrition (7), physical inactivity (8) and tobacco use (one out of every 10 people) were determined to use (2, 6, 9, 10).

In Turkey, in 2016, the proportion of young people using tobacco every day, was determined to be 18.1%. It was found that the age of tobacco use for the first time was at the highest level in the 15-19 age group (47.8%) and in the 20-24 age group, it remained at a high level of 16.8%. Alcohol use in the 15-24 age group was determined to be 9.3%. It was reported that the age of first use of alcohol was again at the highest level in the 15-19 age group (54.3%). Fruit consumption once a day and above was found to be 48.2% in the 15-24 age group. Physical inactivity was found to be 38.7% in the same age group (11, 12). In a study on youth psychological problems, 60.5% of university students felt too bad and hopeless to do their daily work for two or more days in the last 12 months, 10.2% thought to commit suicide, 6.4% planned to commit suicide, and 4.5% attempted suicide at least once in the last 12 months (13). In a study on violence in youth, it was determined that 12.2% of the students were exposed to physical, 20.7% were emotional and 3.2% were exposed to sexual violence. It was determined that 31.7% of the students committed physical violence, 41.5% emotional violence, and 20.6% sexual violence (14).

Conclusion: In order for the youth to have a healthier adulthood, they need to reduce and abandon their HRBs as much as possible. In health services to be offered to young people, it is recommended that health workers should consider these HRBs.

Keywords: Youth, university students , HRB.

Giriş: Gençlik döneminde, sağlık açısından riskli davranışların artma potansiyeli, bu dönemin önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmasına neden olmaktadır (1).

Üniversite Öğrencilerinde Riskli Sağlık Davranışlarının Görülme Durumu

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre (2017); bu dönemdeki başlıca riskli sağlık davranışları (RSD); psikolojik sorunlar (2), şiddet (%43) (3), alkol (4-6) ve madde kullanımı (2), yaralanmalar, dengesiz ve kötü beslenme (7), fiziksel inaktiflik (8) ve tütün kullanımı (her 10 kişiden biri kullanmakta) olarak belirlenmiştir (2, 6, 9, 10). Türkiye’de ise; 2016 yılında her gün tütün kullanan gençlerin oranının %18.1 olduğu belirlenmiştir. İlk kez tütün kullanma yaşının en fazla 15-19 yaş grubunda olduğu (%47.8) ve 20-24 yaş grubunda %16.8 oranıyla yüksek bir düzeyde seyretmeye devam ettiği belirlenmiştir. 15-24 yaş grubunda alkol kullanım oranının ise %9.3 olduğu saptanmıştır. İlk kez alkol kullanma yaşının yine en fazla oranda 15-19 yaş grubunda olduğu (%54.3) bildirilmiştir. Günde bir sefer ve üzeri meyve tüketimi 15-24 yaş grubunda %48.2 bulunmuştur. Aynı yaş grubunda fiziksel inaktiflik oranının %38.7 olduğu saptanmıştır (11, 12).

Gençlik dönemindeki psikolojik sorunlar üzerine yapılan bir çalışmada, üniversite öğrencilerinin %60.5'inin son 12 ay içerisinde kendilerini iki ya da daha çok gün günlük işlerini yapamayacak kadar kötü ve umutsuz hissettikleri, %10,2'sinin intihar etmeyi düşündüğü, %6,4'ünün intihar etmek için plan yaptığı ve %4.5'inin de son 12 ay içerisinde en az bir kez intihar girişiminde bulunduğu belirlenmiştir (13). Gençlerde şiddete ilişkin yapılan bir çalışmada; öğrencilerin %12.2’sinin fiziksel, %20.7’sinin duygusal, %3.2’sinin cinsel şiddete maruz kaldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin %31.7’sinin fiziksel şiddet, %41.5’inin duygusal şiddet, % 20.6’sının ise cinsel şiddet uyguladıkları saptanmıştır (14).

Sonuç: Gençlerin, daha sağlıklı bir yetişkinlik geçirebilmeleri için, RSD’lerini mümkün olduğunca azaltmaları ve terk etmeleri gerekmektedir. Gençlere sunulacak sağlık hizmetlerinde, sağlık çalışanlarının bu RSD’leri göz önünde bulundurması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Gençlik, üniversite öğrencileri, RSD.