Evaluation of the relationship between COVID-19 pneumonia and inflammatory and coagulation markers


Creative Commons License

Geçkalan D.

57.Türk Pediatri Kongresi, İskele, Cyprus (Kktc), 22 - 26 May 2022, pp.384

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İskele
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.384
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

SS-013

COVID-19 pnömonisi ile inflamatuar ve koagülasyon belirteçleri arasında ilişkinin değerlendirilmesi

Damla Geçkalan Soysal1, Rahmi Özdemir2, Zulal Yılmaz1, Onur Sivas1, Yasin Yılmaz1, Cemile Hilal Çelik1

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.

2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.,Çocuk Kardiyolojisi

Amaç: COVID-19 hastalarında yetişkinlerde sık görülen inflamatuar ve pıhtılaşma parametreleri gibi klinik

semptomlar arasındaki ilişki, çocuklarda hala belirsizdir. Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pediatrik hastalarda

inflamasyon, pıhtılaşma ve kan parametrelerinin düzeyleri ile pnömoni ilişkisini araştırmaktır.

Yöntem ve Gereç: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi pandemi servisine 11.03.2020-11.03.2021 tarihleri

arasında başvuran 131 çocuk (0-18 yaş) hasta retrospektif olarak bu çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların

yaşı, cinsiyeti, yatış gün sayısı, solunum semptomları, laboratuvar parametreleri (Beyaz Kan Hücresi

(WBC), Nötrofil %, Lenfosit %, Trombosit, Fibrinojen, D-dimer, CRP, Troponin-I), Toraks bilgisayarlı tomografisi

(BT) ), polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) sonuçları kaydedildi. Hastalar PCR ve BT sonuçlarına göre 4

kategoriye ayrıldı. Hastalar pnömoni ve pnömoni dışı klinik olmak üzere iki grupta incelendi.

Bulgular: Cinsiyet dağılımı 60 (%53) kadın, 53 (%47) erkekti. Ortanca yaş 11.4 yıl ve hastanede yatış süresi

4.3 gündü. Alt grup 1’de 4 arasında yaş açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p < 0,001). Alt

grup laboratuvar değerleri, alt grup 1 ve 4 arasında değerlendirildi; WBC ve troponin-I değerlerinde istatistiksel

olarak anlamlı fark bulundu (sırasıyla p = 0,006, p = 0,003). Ayrıca COVID-19 pnömonisi olan ve

pnömonisi olmayan hastalarda yatış süresi, yaş, WBC ve troponin değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı

fark vardı (sırasıyla p < 0,001, p = 0,008, p = 0,048 ve p = 0,003) . Pnömonili hastalarda ortalama yaş, hastanede

kalış süresi ve troponin düzeyleri daha yüksekti. Ayrıca adolesan yaş grubunda pnömoni dahha

fazla saptandı ve bu hastaların hastanede kalış sürelerinin daha uzun olduğu analiz edildi. Çalışmamızda

fibrinojen ve D-dimer yüksekliği istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (sırasıyla p=0.07, p=0.29). COVID-19

pnömonisi olan çocuklarda pıhtılaşma ve inflamatuar parametreler arasında istatistiksel bir fark yoktu.

Kardiyak komplikasyon veya tromboz gözlenmedi.

Sonuç: Pıhtılaşma parametreleri arasında alt gruplarda anlamlı farklılık yoktu, pnömoninin koagülopati

riskini artırmadığını düşünüldü. Ayrıca COVID-19 pnömonisi olan hastalarda troponin değerlerinin daha

yüksek olması nedeniyle bu hastalarda detaylı bir kardiyak değerlendirme yapılması gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pnömoni, D-dimer, troponin, inflamasyon