Tortikollis ve Temporomandibuler Eklem Disfonksiyonu


Toktafi H., Evcik D., Yiğit İ., Kavuncu V.

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.54, ss.36-38, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Vaka Takdimi
  • Cilt numarası: 54
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.36-38

Özet

Temporomandibuler eklem (TME) disfonksiyonu sebepleri içinde çevre kas- lara ait bozukluklar›n önemli bir yeri vard›r. Servikal bölge kaslar› mandibu- la stabilizasyonuna katk›da bulunarak çene kaslar›n›n etkili bir flekilde fonk- siyon görmesini sa¤lar. Sternokleidomastoid kas›ndaki patolojiye ba¤l› ola- rak geliflmifl olan tortikollis gerek servikal postürü etkileyerek, gerekse çev- re kemik dokularda de¤iflime neden olarak TME disfonksiyonuna neden ola- bilmektedir. Türk Fiz T›p Rehab Derg 2008;54:36-8.

Anahtar Kelimeler: Tortikollis, temporomandibuler eklem bozuklu¤u

Disorders of the craniomandiubular muscles play an important role in the etiology of temporomandibular joint (TMJ) dysfunction. Muscles of the cervical region provide efficient functioning of the jaw muscles by contributing to the stabilization of the mandibula. Torticollis related to sternocleidomastoid muscle pathology may lead to TMJ dysfunction both by affecting cervical posture and by causing changes in adjacent bones. Turk J Phys Med Rehab 2008;54:36-8.

Key Words: Torticollis, temporomandibular dysfunction