The relationship between of life satisfaction and hopelessness levels of nurses


Topuz İ.

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, pp.472-481, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: To determine the relationship between life satisfaction and hopelessness levels of nurses. Materials and Methods: This descriptive study was conducted with nurses working at a training and research hospital in 2018. Data were collected between June and September 2018 using a Personal Information Form, Beck Hopelessness Scale (BHS) and Life Satisfaction Scale (LSS). SPSS package program was used in the analysis of the research data. Results: The score average of the nurses LSS was 10,30 ± 7,03, BHS average score of 6.06 ± 4.63 was determined. It was found that the higher the education level and working during the daytime, increase life satisfaction (p<0.05). The BHS scores of those who have a higher, poor and moderate perception of interpersonal relationships with 11-15 years of working (p<0.05). Also, the intense hopeless nurses (61.5%) had higher LSS scores (p<0.05). Conclusion: Nurses had a moderate level of life satisfaction and slightly hopeness. The high level of life satisfaction of the nurses who intense hopeness, the intensity of social activities, the ability to devote more time to themselves can be explaned.

Keywords: Hopelessness, life satisfaction, nurse

Amaç: Hemşirelerin yaşam doyumu ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir.
Materyal ve Metot: Tanımlayıcı türdeki çalışma bir eğitim ve araştırma hastanesinde 2018 yılı itibariyle çalışan hemşirelerle yürütülmüştür. Veriler Haziran-Eylül 2018 tarihlerinde Kişisel Bilgi Formu, Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) ve Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin YDÖ puan ortalaması 10,30±7,03 ve BUÖ puan ortalaması 6,06±4,63 olarak belirlenmiştir. Yüksek eğitim seviyesi ile gündüz mesaisinde çalışanların, yaşam doyumlarının yükseldiği saptanmıştır (p<0,05). Kişiler arası ilişkilerini orta ve kötü düzeyde algılayanlarla çalışma yılı 11-15 olanların BUÖ puanları daha yüksektir (p<0,05). Yoğun seviyede umutsuzluk yaşayan hemşirelerde (%61,5), YDÖ puanları daha yüksektir (p<0,05).
Sonuç: Bu çalışmada hemşireler orta düzeyde bir yaşam doyumunda ve hafif düzeyde umutsuzdur. Yoğun düzeyde umutsuzluk yaşayan hemşirelerin yüksek düzeyde yaşam doyumuna sahip olması, sosyal aktivitelerin yoğunluğu, kendine daha çok vakit ayırabilme durumlarıyla açıklanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşire, umutsuzluk, yaşam doyumu