The Relationship of Activities of Daily Living with Nutritional Status, Depression and other Factors in Home Health Care


Kurtoğlu Y., Gülmez A.

symrna tıp dergisi, no.2, pp.18-24, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: symrna tıp dergisi
  • Page Numbers: pp.18-24
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: In patients receiving home care, activities of daily living are limited. Nutritional disorders and depressive symptoms are common. In this study, the relationship between the level of daily living activity and nutritional status, depression and other variables in people receiving home care services was investigated. Material and Method: It is a cross-sectional descriptive study. The study was conducted between March – August 2020 at KSBU Evliya Çelebi Training and Research Hospital Home Health Services Unit. Data collection tools are sociodemographic characteristics form, MNA (Mini Nutritional Assessment) short form, Barthel activities of daily living scale and Beck depression scale. Descriptive statistics presented as percentage, mean, standard deviation. In the analyses, t-test, Mann Whitney U and Kruskal Wallis and chi-square test were used. Result: 58.7% of the patients participating in the study were 75 years and older, 38% were male. The mean age was 69±5 years. The mean MNA test score of the patients was 8.97±3.2; Barthel ADL index mean scores were 36.9±26.7; Beck depression mean score was 20.0±13.0 According to the MNA test, 34.7% of the patients were malnourished and 38% were at risk of malnutrition. According to the Barthel ADL index scores, 36.4% of the patients were fully dependent and 40.5% were severely dependent. According to the Beck Depression Scale, 23.1% of the patients were in severe depression. There was a statistically significant correlation between the patients' MNA test scores, Barthel ADL index scores, and Beck depression scores, as well as marital status and income level (p<0.01). Conclusion: According to the results of the study, malnutrition, limitation in daily living activities and depressive symptoms can be seen frequently in patients receiving home care. In addition, sociodemographic characteristics such as marital status and income level are also associated with these problems.

Amaç: Evde bakım alan hastalarda günlük yaşam aktivitelerinin kısıtlı olmasının yanında beslenme bozuklukları ve depresif semptomlar gibi sorunlar da sık görülebilmektedir. Bu çalışmada, evde bakım hizmeti alan kişilerdeki günlük yaşam aktivitesi düzeyi ile beslenme durumu, depresyon ve diğer değişkenlerin ilişkisi araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma Mart–Ağustos 2020 tarihleri arasında KSBU Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’nde yapılmıştır. Veri toplama araçları sosyodemografik özellikler formu, MNA (Mini Nutritional Assessment) kısa form, Barthel günlük yaşam aktiviteleri ölçeği ve Beck depresyon ölçeği olmak üzere dört formdan oluşmaktadır. Tanımlayıcı istatistikler yüzde, ortalama, standart sapma olarak sunuldu. Analizlerde t-testi, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri ile ki kare testi kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların %58,7’si 75 yaş ve üzerinde, %38’i erkekti. Yaş ortalaması 69±5 idi. Hastaların MNA testi puan ortalamaları 8,97±3,2; Barthel GYA indeks puan ortalamaları 36,9±26,7; Beck depresyon puan ortalamaları 20,0±13,0’dı. MNA testine göre hastaların %34,7’si malnütrisyonlu, %38’i malnütrisyon riski altındaydı. Barthel GYA indeks puanlarına göre hastaların %36,4’ü tam bağımlı ve %40,5’i ileri derecede bağımlıydı. Beck Depresyon Ölçeği’ne göre ise hastaların %23,1’i şiddetli depresyondaydı. Hastaların MNA testi puanları, Barthel GYA indeksi puanları, Beck depresyon puanlarının her üçü de medeni durum ve gelir düzeyi ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p<0,01). Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre evde bakım alan hastalarda beslenme durumunda bozukluk, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılık ve depresif semptomlar sık görülebilmektedir. Ayrıca medeni durum ve gelir düzeyi gibi sosyodemografik özellikler de bu sorunlarla ilişkilidir.