PEER COOPERATION AND INFERIORITY FEELİNGS OF MIDWIFERY STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES


Çitil E. T., Güdek Seferoğlu E., Çitil Canbay F., Gürol A., Ülkan F. S., Karakan N. S., ...More

6. ULUSLARARASI 10. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.416-417

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.416-417
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışma bir sağlık bilimleri fakültesinin 1. ve 4. Sınıf ebelik öğrencilerinin yetersizlik duygularını ve akran desteği düzeylerini belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışmanın evrenini sağlık bilimleri fakültesinin 1. ve 4. Sınıf öğrencileri oluşturdu (N=165). Çalışmaya katılmayı kabul eden 126 öğrenci ise çalışmanın örneklemini oluşturdu. Verilerin toplanmasında bilgilendirilmiş gönüllü olur formu, öğrencilerin bireysel özelliklerini sorgulayan 8 sorudan oluşan bir anket formu, Akran Desteği Ölçeği (ADÖ) ve Yetersizlik Duyguları Ölçeği (YDÖ) kullanıldı. Verilerin analizinde SPSS 21 programı kullanıldı. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, One-Way Anova, Independent-Samples T Test ve Pearson Correlation testleri kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamasının 20,81 (SS=1,75) olduğu görüldü. Öğrencilerin %51.2’sinin 4. Sınıf, %69.3’ünün bölümünü isteyerek seçtiği, %67.7’sinin bölümünden memnun olduğu, %70.1’inin yurtta yaşadığı, %67.7’sinin arkadaşlarıyla yaşadığı, %96.9’unun bekar olduğu, %31.5’inin sosyal aktivitesinin olduğu saptandı. 1. Sınıf öğrencilerinin sırayla ADÖ ve YDÖ ölçekleri puan ortalamasının 47.19 (SS=10.87) ve 65.98 (SS=9.43) olduğu, 4. sınıf öğrencilerinin ise sırayla 37.30 (SS=12.03) ve 70.98 (SS=11.11) olduğu görüldü. Bölümünden memnun olan öğrencilerin ADÖ puanlarının daha yüksek olduğu görüldü (p<0.05). Öğrencilerin sınıflar bazında ölçek toplamları karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmadı (p<0.05). Öğrencilerin kaçıncı sınıfta olduklarının ölçek toplamları üzerine etkisi incelendiğinde, 1. Sınıf öğrencilerinin akran desteği düzeylerinin 4. Sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğu saptandı (p<0.001). Ayrıca 4. Sınıf öğrencilerinin yetersizlik duygularının daha yüksek olduğu bulundu (p<0.01). Sonuç ve Öneriler: 4. Sınıf öğrencilerinin ADÖ puanlarının 1. Sınıflara göre düşük olması, YDÖ puanlarının ise daha yüksek çıkması öğrencilerin öğrenim hayatlarının ilerleyen yıllarında daha fazla olumsuz duygular yaşadıklarını düşündürdü. Bu nedenle öğrenciler öğrenim hayatlarının ilerleyen yıllarında sosyal aktiviteler, ekip çalışmaları gibi etkinliklere yönlendirilebilir.

ANAHTAR KELİMELER: AKRAN DESTEĞİ, EBELİK, ÖĞRENCİ, YETERSİZLİK DUYGULARI