Hipoksik-İskemik Ensefalopati Modeli Oluşturulan Yenidoğan Sıçanlarda Sodyum Hidrosülftin (NaHS) Antioksidan Etkinliğinin Değerlendirilmesi


Cebeci B. , Yalınbaş E. E. , Akcılar R. , Metineren M. H.

UNEKO 27, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, pp.11

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.11

Abstract

Yenidoğanda hipoksi-iskemi ve reperfüzyon sırasında

oluşan reaktif oksijen radikallerinin (ROS) oluşturduğu

hasar sonucu gerçekleşen hücre ölümü hipoksik iskemik

beyin hasarı (HİBH)’nin başlıca nedenidir. Bir H2S

vericisi olan sodyum hidrosülfitin (NaHS) apopitozisi,

nitrik oksit ve serbest radikal üretimini azaltarak etkili

olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada hipoksik-iskemik

ensefalopati modeli oluşturulan sıçanlarda NaHS’nin

antioksidan etkinliğinin ve nöronal apopitozis üzerine

etkisinin histopatolojik ve biyokimyasal testlerle,

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Levine-Rice metoduna

göre hipoksik iskemi oluşturulan kırk adet yedi günlük

sıçanlar rastgele dört gruba ayrıldı. Grup 1’deki sıçanlara

arter ligasyonu ve hipoksi uygulanmadı. Grup 2, 3 ve

4’deki sıçanlara hipoksik-iskemiden yarım saat sonra

sırasıyla tek doz serum fizyolojik (SF), 50 μmol/kg

NaHS, 100 μmol/kg NaHS intarperitonel (ip) yolla verildi.

Sıçanlar uygulamanın 5. saatinde dekapitasyonla beyin

dokuları histopatolojik ve biyokimyasal değerlendirme

için ayrıldı. Dokular histopatolojik olarak hemotoksileneozin

(H&E) ve TUNNEL yöntemleriyle değerlendirdi.

Her iki yöntemde de Grup 2’ye göre, Grup 3 ve Grup

4’te bulunan sıçanların beyin dokusundaki apopitotik

hücre sayılarının azaldığı görüldü(p=0.00). Ayrılan

dokulardan TNF-α, IL-6, iNOS, NGF, Total Antioksidan

Status (TAS), Total Oksidan Status (TOS), Oksidatif

Stres İndeksi (OSİ) düzeyleri çalışıldı. Yapılan

değerlendirilmede Grup 2’ye göre Grup 3 ve Grup

4’te TNF-α, IL-6, iNOS düzeylerinde azalma, NGF de

artma saptandı. (p=0.34, p=0.24, p=0.26, p=0.11).

TOS, TAS, OSİ düzeyleri karşılaştırıldığında ise Grup

2’ye göre Grup 3 ve 4’te TAS ve OSİ’de artma, TOS’da

azalma olduğunu görüldü(p=0.04, p=0.00, p=0.032).

Sonuç olarak bu çalışmada hipoksik-iskemik ensfalopati

modeli oluşturduğumuz yenidoğan sıçanlarda verilen

NaHS’nin antioksidan etkisiyle, nöronlardaki apopitozu

anlamlı şekilde azalttığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: hipoksik-iskemik ensefalopati,

yenidoğan, NaHS, antioksidan

Apoptotik nöronların HE ve TUNNEL yöntemi ile ışık

mikroskop görüntüleri