Views And Attitudes of Paediatrics Nurses about Family Centred Care and Parental Participation In The Child’s Care


Tural E., Güdek Seferoğlu E., Şimşek E.

2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, vol.4, pp.822-834

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 4
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.822-834
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu araştırma çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin, hastanede yatan çocuğun bakımına ebeveyn

katılımı konusundaki görüş ve tutumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.

Materyal Metod: Araştırma evrenini bir üniversite ve bir devlet hastanesi’nin çocuk kliniklerinde çalışan

hemşireler oluşturmuştur. Örnekleme yöntemine gidilmeden, araştırmaya katılmayı kabul eden 217

hemşire (%95.17) ile araştırma tamamlanmıştır. Araştırmada, etik ilkelere uyulmuştur. Verilerin

toplanmasında hemşirelerin sosyo demografik ve mesleki özelliklerini, bakıma ebeveyn katılımı

hakkındaki görüşlerini saptamaya yönelik soruları içeren Bilgi Formu ile Ebeveyn Katılımı Tutum Ölçeği

(EKTÖ) kullanılmıştır. Anket formu katılımcılarla yüz yüze görüşerek uygulanmıştır. Veriler SPSS 23.0

paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Hemşirelerin EKTÖ’den aldıkları toplam puan ortalaması 75.41±7.80 (min:52, max:96) olarak

saptanmış, ebeveyn katılımına karşı kararsız bir tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Hemşirelerin yaş

grubu, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve mesleki deneyimlerine göre EKTÖ toplam puan

ortalamaları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0.05). Araştırmada ebeveynin bakıma katılımı ile

çocuğun beslenme, hijyen, uyku gibi temel gereksinimlerinin daha iyi karşılanabileceği, ebeveynin

çocuğun bakım ve tedavisi ile ilgili her şeyi bilmesinin sağlanabileceği, ağrılı ve invazif girişimler sırasında

ebeveynin çocuğun yanında olması sağlanmalıdır görüşüne katılan hemşirelerin EKTÖ toplam puan

ortalamasının daha yüksek ve gruplar arasında farkın önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Pediatri hemşireleri aile merkezli bakım modelinin çocuk ve ebeveynler için olumlu, ancak

hemşirelik rol ve sorumlulukları anlamında olumsuz yönleri olduğunu vurgulamışlardır. Hemşirelerin

bakıma ebeveyn katılımına ilişkin tutumlarının kararsız olduğu saptanmıştır. Bu sonuç aile merkezli

bakım kavramının hemşireler tarafından yeterince anlaşılmadığını ve kurumlarda uygulanabilirliğiyle

ilgili sorunlar olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler :Pediatri, Hemşire, Aile Merkezli Bakım, Ebeveyn, Tutum