Presbilarinksin Morfolojik Sınıflandırmasında Vücut Kitle İndeksinin Etkisinin Araştırılması


Türe N., Pala O., Tekin Ö. F., Varol M.

Ankara Foniyatri Günleri, Ankara, Turkey, 14 - 15 December 2023, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

PRESBİLARİNKSİN MORFOLOJİK SINIFLANDIRMASINDA VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
NURULLAH TÜRE  1 OSMAN PALA  2 ÖMER FARUK TEKİN  3 MEHMET VAROL  1

1- KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KBB ANABİLİM DALI, KÜTAHYA
2- KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB KLİNİĞİ, KÜTAHYA
3- KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, KÜTAHYA
 
Özet:

Amaç: Presbilarinksin morfolojik sınıflandırması ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişkiyi araştırmak.

Yöntemler: Gözlemsel, kesitsel tanımlayıcı çalışma. Örneklem, yaşları 64 ile 101 arasında değişen, ortalama 73,0±7,8 olan 38 kişiden oluşmuştur. Denekler presbilarinksin yeni tanımlanan morfolojik sınıflandırmasına göre gruplandırılmıştır: Tip 0, Tip 1, Tip 2. Araştırmamıza dahil olanların yaş, boy, kilo, VKİ, sesle ilgili yaşam kalitesi indexi ve ses handikaps indeksi kaydedildi. Veriler, çalışma değişkenleri açısından gruplar arasında farklılık olup olmadığını doğrulamak için Kruskal-Wallis testine tabi tutulmuştur. 

Bulgular:  Presbilarinksin morfolojik sınıflandırılmasında vücut kitle indeksiyle arasında istatiksel anlamlı ilişki saptanmadı (p=0,67). Ayrıca cinsiyet, yaş, disfoninde morfolojik sınıflandırmada istatiksel anlamlılık izlenmedi. (sırasıyla p= 0,471/0,280/ 0,054). Morfolojik sınıflandırma derecesi arttıkça Ses handikap ve sesle ilgili yaşam kalitesi indeks puanlarında anlamlı artış izlendi (sırasıyla p= 0,018/0,020).  

Sonuç: Vücut kitle indeksi, bu çalışmada değerlendirilen presbilarinksin morfolojik sınıflandırılmasını etkilememiştir. Morfolojik sınıflandırma derecesinde artış anketlerde anlamlı derecede yükselmeye neden olmuştur.   


Anahtar Kelimeler: Vücut kitle indeksi, disfoni, presbilarinks