An Investigation of the Efficacy of Occupational Therapy Intervention According to the Canadian Model of Occupational Performance in a Child with Optic Disc Hypoplasia: A Case Study


Creative Commons License

Önal G., Güney Yılmaz G.

Journal of Social Research and Behavioral Sciences Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, vol.13, no.7, pp.387-399, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Optic disc hypoplasia (ODH) is a non-progressive condition that can develop unilaterally or bilaterally, with decreased retinal nerve fiber count and normally developing retinal tissue. Decreased vision, visual field changes and defects in color vision mau be seen in individuals with ODH. A 3-year-old male pediatric case with ODH in the right eye was included in the study. The Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) was used for the holistic evaluation of the individual, environmental and ocupational factors of the case, and the Visual Perception Reference Frame was used for the intervention application. The problem areas within the scope of CMOP were determined as difficulty in holding cutlery and therefore eating by spilling food, inability to distinguish small pictures on paper, weakness in perception of color and figure-ground, and weakness in gross motor skills (standing on one leg, jumping in place). The short-term goals in the 8-week intervention plan, development of visual discrimination (recognition, matching, classification) skills, development of color perception and figure perception, increasing the level of independence in eating with the help of auxiliary equipment (thickened cutlery); the long-term goals were determined as the development of figure-ground perception, the development of visual attention and the development of visual motor integration. With the target spesicif occupational therapy intervention program, the case was able to eat independently with the help of thickened cutlery, to be able to combine simple figures, large pieces and brightly colored puzzle pieces, to increase the time to stand on one leg, and to jump on two legs. There is a need for more evidence-based occupational therapy studies including visual perception studies in diagnoses affecting the visual field such as ODH. Keywords: optic disc hypoplasia, holistic view, visual perception, occupational therapy

Optik disk hipoplazisi (ODH) tek ya da çift taraflı gelişebilen azalmış retina sinir lifi sayısı ve normal gelişim gösteren retinal doku ile birlikte olan progresif olmayan bir tablodur. ODH’li bireylerde görme azalması, görsel alan değişiklikleri ve renkli görmede defektler görülebilmektedir. Çalışmaya sağ gözünde ODH bulunan, 3 yaşında erkek bir pediatrik olgu dahil edilmiştir. Olgunun kişisel, çevresel ve okupasyonel faktörlerinin bütüncül değerlendirmesi için Kanada Okupasyonel Performans Modeli (CMOP), müdahale uygulaması için ise Görsel Algılama Referans Çerçevesi kullanılmıştır. CMOP kapsamında problem alanları, çatal kaşık tutmada zorlanma bu nedenle yemekleri dökerek yeme, kağıt üzerindeki küçük resimleri ayırt edememe renk ve şekil-zemin algısında zayıflık ve kaba motor becerilerde zayıflık (tek ayak üstünde durma, yerinde zıplama) olarak belirlenmiştir. 8 haftalık müdahale planında kısa dönem hedefler, görsel ayırt etme (tanıma, eşleştirme, sınıflandırma) becerilerinin gelişmesi, renk algısı ve şekil algısının gelişmesi, yardımcı araç-gereç yardımı ile (kalınlaştırılmış çatal kaşık) yemek yemede bağımsızlık seviyesini artırma; uzun dönem hedefler, şekil zemin algısının gelişmesi, görsel dikkatin gelişmesi ve görsel motor integrasyonun gelişmesi olarak belirlenmiştir. Hedeflere yönelik oluşturulan ergoterapi müdahale programı ile olgunun kalınlaştırılmış çatal-kaşık yardımı ile bağımsız yemek yemesi, basit şekillerde, büyükparçalı ve parlak renkli yap-boz parçalarını birleştirebilir hale gelmesi, tek ayak üzerinde durabilme süresinin artması ve iki ayak üzerinde zıplayabilmesi sağlanmıştır. ODH gibi görme alanını etkileyen tanılarda görsel algı çalışmalarını içeren daha çok sayıda ve kanıt temelli ergoterapi çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Anahtar Kelimeler: optik disk hipoplazisi, holistik bakış, görsel algılama, ergoterapi