THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTOMATIC NEGATIVE THOUGHT LEVELS AND DECISION STRATEGIES OF NURSING FIRST YEAR STUDENTS


Güdek Seferoğlu E., Ökten Ç.

1. ULUSLARARASI HEMŞİRELİKTE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.407-410

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.407-410
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Purpose: In this study, it is aimed to investigate the effect of

various variables on automatic negative thinking levels and

decision making strategies of nursing department 1st year

students.

Methods: The population of the descriptive study consisted of

128 students enrolled in the 1st class of the Nursing

Department of the Faculty of Health Sciences of Kütahya

University of Health Sciences in the fall semester of 2018-2019

academic year. Since all of those who agreed to participate in

the study were included in the study, no sample selection

method was used. The research was completed with 118

students (92%). Data were collected using the

Sociodemographic Information Form, Automatic Thoughts

Scale(ATS) and Decision Strategies Scale(DSS) prepared by the

researchers. Data were analyzed using SPSS 20.0.

Results: In the study, the Cronbach's alpha value of ATS was

found to be 0.95 and DSS was 0.70. The mean total score of the

students’ ATS was 61.79 ± 25.55 (min: 30, max: 150). In the

study, students who came to the nursing department

unintentionally, who expressed poor academic success, who

felt bad in physical and emotional terms, who did not like the

nursing profession and who had negative thoughts about the

profession were found to have higher ATS total score means,

and the difference was significant between the groups (p <

0.05). It was found that there was a significant positive

correlation between the ATS total score mean and internal

reactive and indecisive decision strategies.

Conclusion: In the study, it was found that the negative

automatic thoughts of the first year nursing students affect

their decision making. In order to make effective decisions, it

can be suggested to reveal negative automatic thoughts and to

plan education and consultancy programs to develop positive

thinking.

Key words: Nursing student, Negative automatic thought,

Decision strategies

ÖZET

Amaç: Bu araştırmanın amacı hemşirelik bölümü 1. sınıf

öğrencilerinin olumsuz otomatik düşüncelerinin bazı

değişkenler ve karar verme stratejileri ile ilişkisini belirlemektir.

Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırmanın evrenini 2018-2019

eğitim-öğretim dönemi Güz yarıyılında Kütahya Sağlık Bilimleri

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1.

sınıfına kayıtlı 128 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya

katılmayı kabul eden evrenin tümü çalışma kapsamına alındığı

için herhangi bir örneklem seçimi yöntemine gidilmemiş,

araştırma 111 (%92) öğrenci ile tamamlanmıştır. Verilerin

toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan Tanıtıcı

Bilgiler Formu, “Otomatik Düşünceler Ölçeği (ODÖ)” ve “Karar

Stratejileri Ölçeği (KSÖ)” kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 20

paket programında yapılmıştır.

Bulgular: Araştırmada ODÖ’nin cronbach alfa değeri 0.95,

KSÖ’nin ise 0.70 bulunmuştur. Öğrencilerin ODÖ toplam puan

ortalaması 61.79±25.55 (min:30, max:150) olarak

saptanmıştır. Araştırmada hemşirelik bölümünü istemeyerek

seçen, akademik başarı düzeyini kötü olarak ifade eden, fiziksel

ve emosyonel anlamda kendini kötü hisseden, hemşirelik

mesleğini sevmeyen ve mesleğe yönelik olumsuz düşüncelere

sahip olan öğrencilerin ODÖ toplam puan ortalamalarının daha

yüksek olduğu ve gruplar arasında farkın önemli olduğu

saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin ODÖ toplam puan

ortalamaları ile iç tepisel ve kararsız karar stratejileri arasında

pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Araştırmada hemşirelik 1. sınıf öğrencilerin olumsuz

otomatik düşüncelerinin karar vermelerini etkilediği

bulunmuştur. Öğrencilerin etkili kararlar alabilmesi için

olumsuz otomatik düşüncelerinin ortaya çıkartılması, pozitif

düşünme şeklinin geliştirilmesi için eğitim ve danışmanlık

programların planlanması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, Otomatik olumsuz

düşünce, Karar stratejisi