THE EVALUATION OF THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES STUDENTS' BELIEVE IN MENTAL ILLNESS


Creative Commons License

Gezgin Yazıcı H. , Ökten Ç. , Karabulut E.

in: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDEKİ ÖĞRENCİLERİN RUHSAL HASTALIĞA YÖNELİK İNANCININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Gülcan KENDİRKIRAN, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.125-138, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Efe Akademi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.125-138
  • Editors: Gülcan KENDİRKIRAN, Editor

Abstract

Amaç

Bu araştırma, sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarının ve bu inançları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Hemşirelik, Ebelik ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri araştırmanın evrenini (375 kişi) oluşturmuştur. Araştırmanın yapıldığı tarihler arasında (01.02.2020-30.04.2020) araştırmaya katılmayı kabul eden 271 öğrenci ile araştırma yapılmıştır. Araştırma sağlık bilimleri fakültesinde örgün öğrenim gören son sınıf öğrencileriyle yazılı onamları alındıktan sonra yüz yüze görüşülerek 12 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ve 21 sorudan oluşan Ruhsal Hastalığa Yönelik İnanç Ölçeği kullanılarak uygulanmıştır.

Bulgular

Araştırmaya katılan öğrencilerin RHİÖ’den aldıkları toplam puan ortalaması 63.80±16.29 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyodemografik özellikleri RHİÖ toplam ve alt boyut puan ortalamalarıyla karşılaştırıldığında, aile tipi ile gelir durumu arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı; cinsiyet, anne ve baba eğitim durumu, çevresinde ruhsal hastalığı olan bireylerin varlığı ve öğrenim gördükleri bölüm arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin eğitim aldığı bölümler karşılaştırıldığında hemşirelik bölümünde eğitim gören öğrencilerin RHYİÖ ölçeği puan ortalamaları daha yüksek ve anlamlıdır (p<0.05). Ayrıca erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre utanma alt ölçeği puan ortalamaları daha yüksek olup anlamlıdır (p<0.05).

Sonuç

Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin ebeveynlerinin eğitim düzeyi yüksek olanların eğitim durumu düşük olanlara göre, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre ruhsal hastalığa yönelik daha olumlu tutumlara sahip olması literatürle uyumludur. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik farkındalığının geliştirilmesi önemlidir.

Anahtar Sözcükler: Öğrenci, Ruhsal Hastalık, İnanç