SPORCULARDA HACAMAT UYGULAMASININ BAZI PERFORMANS VE KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Başkaya G., Karavelioğlu M. B. , Altıkat S., Gökçelik E.

16 th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.1249

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1249

Abstract

OBJECTIVES: The aim of this study is to investigate how wet cupping effects athletes’ performances and certain blood parameters. METHODS: The 12 athletes who participated in this study were chosen and divided in two groups on random basis with averages such as 20,27 ± 1,348 years of age, 7,55 ± 4,083 years of training, 179,18 ± 6,353 cm of height, 74,92 ±11,397 kg of weight. The leg powers, acceleration, speed, vertical jump and longs jump rates of participants were measured. Using a 5 ml of blood sample from forearm vein, WBC, RBC, HGB, HCT, and PLT levels were determined. Paried-sample t test was used to analyze the differences between groups. Level of significance was p<0.05. RESULTS: No significant differences were detected in blood test values and other performance measures except their acceleration rates which were positively effected by wet cupping application. CONCLUSIONS: In effect these results indicate that wet copping have positive impact on acceleration levels of athletes. Keywords: Wet Cupping, Acceleration, Speed, Blood Values, Anaerobic 

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, sporcularda hacamat uygulamasının sporcuların bazı performans ve kan parametreleri üzerine etkisinin araştırılmasıdır. YÖNTEM: Çalışmaya katılan sporcular, rastgele örneklem yöntemi ile yaş ortalaması 20,27 ± 1,348 yıl, antrenman yaşı ortalaması 7,55 ± 4,083 yıl, boy uzunlukları ortalaması 179,18 ± 6,353 cm, vücut ağırlıkları ortalaması 76,00 ±11,189 kg olan kontrol grubu (KG) (n=11) ve yaş ortalaması 21,92 ± 2,275 yıl, antrenman yaşı ortalaması 9,25 ± 3,864 yıl, boy uzunlukları ortalaması 180,42 ± 8,196 cm, vücut ağırlıkları ortalaması 74,92 ±11,397 kg olan deney grubu (DG) (n=12) olmak üzere iki farklı gruba ayrıldı. Katılımcıların bacak kuvveti, ivmelenme, sürat, dikey sıçrama ve durarak uzun atlama değerleri ölçüldü. Katılımcıların kan değerleri ise, ön kol venalarından 5 ml alınan kan örnekleri tüplere konularak laboratuvarda kan sayım cihazı kullanılarak WBC, RBC, HGB, PLT ve HCT düzeyleri belirlendi. Gruplar arası farkın belirlenmesinde Paried-Sample t testi uygulandı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alındı. BULGULAR ve SONUÇ: Sporcuların kan parametreleri ve ivmelenme dışındaki performans parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Sonuç olarak hacamat uygulamasının sporcuların ivmelenme değerlerini olumlu yönde etkilediği ifade edilebilir. Anahtar Kelimeler: Hacamat, İvmelenme, Sürat, Kan değerleri, Anaerobik