THE EFFECT OF ANGIOTENSIN II RECEPTOR ANTAGONISTS ON LIPID PROFILE IN TYPE II DIABETES MELLITUS


Gümüş M., Kavakli B., Aktas S., Sargın M., Aliustaoğlu M., Ozdil K., ...More

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.10, no.3, pp.752-757, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 1999
  • Journal Name: Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.752-757
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

THE EFFECT OF ANGIOTENSIN II RECEPTOR ANTAGONISTS ON LIPID PROFILE IN TYPE II DIABETES MELLITUS

Mahmut Gümüş1, Birsel Kavaklı1, Semra Aktaş1, Mehmet Sargın1, Mehmet Aliustaoğlu1, Kamil Özdil1, Ali Yayla1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Atherosclerosis and hypertension are frequently found with diabetes mellitus. Diabetes Mellitus has also got the high incidence of dislipidemia. In this study, we aim to investigate the effect of Losartan Potassium as a new member of AT II receptor antagonists, on lipid profile in hypertensive diabetic patients. 34 female and 6 male, totally 40 diabetic outpatients who were submitted to Kartal Training Hospital, were included to the study. Mean age of them was 58,1 years and mean duration of diabetes was 7,7 years. The patients who have familial dislipidemia, under antilipidemic therapy and have creatinin clearance below 60 ml, min were excluded. Patients were treated with 50 mg Losartan Potassium daily for three months. They have received their prior antidiabetic therapy and diet. We visited them every month from the beginning of the study for three months, and during this visiles, we measured the levels of body mass index, sistolic and diastolic blood pressure, fasting blood glucose, total cholesterol, trigliserid, HDL-Cholesterol and LDL-CholesteroI. The level of body mass index, fasting blood glucose and HDL-Cholesterol did not changed at the end of study but blood pressure, total cholesterol, trigliserid and LDL-Cholesterol levels decreased significantly. As a result, we concluded that, Losartan Potassium has a positive effect on lipid profile in hypertensive diabetic patients without any undesirable effect on blood glucose regulation.

Keywords: AT II RECEPTOR ANTAGONISTS, DIABETES MELLITUS, DISLIPIDEMIA

ANJİOTENSİN II RESEPTÖR BLOKAJININ TİP II DİABETES MELLİTUS'LU HASTALARDA KAN LİPİD DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Mahmut Gümüş1, Birsel Kavaklı1, Semra Aktaş1, Mehmet Sargın1, Mehmet Aliustaoğlu1, Kamil Özdil1, Ali Yayla1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Ateroskleroz ve hipertansiyon Diabetes Mellitus (DM) ile birlikte sıkça görülür. DM'de dislipidemi insidansı da yüksektir. Çalışmamızda hipertansiyon tedavisinde yeni bir grubun üyesi olan Losartan Potasyum'ıın diabetik hipertansif hastalarda kan lipid düzeylerine etkisini araştırmayı amaçladık. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği ve Diabet polikliniğine başvuran Tip II diabetli, 34 kadın, 6 erkek toplam 40 hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaş ortalaması 58,1 yıl, diabet süreleri ortalaması 7,7 yıldı. Ailevi hiperlipidemisi olanlar, antilipidemik ilaç kullananlar ve kreatin klirensi <60 ml/dk olan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastalara 3 ay süresince Losartan 50 mg oral verildi. Hastalar bu süre içerisinde antidiabetik tedavilerini aldılar ve uyguladıkları rutin diyet programında herhangi bir değişiklik yapmadılar. Hastaların başlangıçta, 2.ayda ve 3.ayda vücut kitle indeksi (VKİ), sistolik ve diastolik kan basıncı, açlık kan glukozu, total kolesterol, trigliserid, HDL-Kolesterol ve LDL-Kolesterol değerleri ölçüldü. Çalışma süresince hastalarımızın VKİ, açlık kan glukozu ve HDL-Kolesterol değerlerinde anlamlı bir değişiklik olmadı. Kan basıncı değerlerinde, total kolesterol, trigliserid ve LDL-Kolesterol değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı düşüşler saptandı. Sonuç olarak Losartan Potasyum, diabetik-hipertansif hastalarımızda, kan şekeri regülasyonunu etkilemeyen fakat kan basıncı ve lipid profili üzerine olumlu etkileri görülen bir ajandır

Anahtar Kelimeler: AT II RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ, DİABETES MELLİTUS, DİSLİPİDEMİ