The Role of Hypertension and Diabetes in Delayed Operations and Surgery Preparation at the Internal Medicine Polyclinic


Akın S., Ergı̇n E., Erdem M. E., Kazan S., Keçı̇cı̇ S., Tekçe M., ...More

artal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , vol.25, no.1, pp.5-8, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The Role of Hypertension and Diabetes in Delayed Operations and Surgery Preparation at the Internal Medicine Polyclinic

Seydahmet Akın1Ercan Ergin2, Muhammet Emin Erdem1, Sinan Kazan1, Semih Keçici1, Mustafa Tekçe1, Mehmet Aliustaoğlu1
1Dr Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, İnternal Medicine Clinic, Istanbul
2Savaştepe Public District Hospital, Internal Medicine Clinic, Balikesir, Turkey

OBJECTIVE: To determine the prevalence of diabetes and hypertension in patients in the preoperative preparation polyclinic and to evaluate reasons for delays to surgery.

METHODS: Patients admitted to internal medicine preoperative preparation polyclinic between January and June 2008 were retrospectively and randomly reviewed. The frequency of diabetes, hypertension and availability for operation were checked and the number of delayed operations were evaluated.
RESULTS: A total of 930 patients (492 female and 438 male) were included in the study. Of these, 401 patients (43%) had hypertension, 142 patients (15%) were unaware that they were hypertensive, 158 patients who received treatment (total: 259; 61%) were not the target patients, 60 women and 42 men were diabetic, 99 patients (10%) had uncontrolled hypertension, and 24 patients (2%) had delayed surgery due to uncontrolled diabetes.
CONCLUSION: Diabetes and hypertension are common reasons for delays in surgical procedures. In the patient group, hypertension was the most prevalent in patients whose surgeries were delayed. We also found that 25% of diabetics in the study could not undergo surgery due to poor glycemic control. The results indicated that diabetes and hypertension are frequently-detected causes for delays in surgical procedures.

Keywords: Preoperative preparation, diabetes mellitus; hypertension.

İç Hastalıkları Ameliyat Hazırlık Polikliniğinde Diyabet ve Hipertansiyonun Ameliyat Gecikmesindeki Rolü

Seydahmet Akın1Ercan Ergin2, Muhammet Emin Erdem1, Sinan Kazan1, Semih Keçici1, Mustafa Tekçe1, Mehmet Aliustaoğlu1
1Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Savaştepe İlçe Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Balıkesir

AMAÇ: Ameliyat hazırlık polikliniğine başvuran hastalarda diyabet ve hipertansiyon sıklığını saptamak, bu hastalıklara bağlı operasyona verilme gecikmelerini değerlendirmek.

YÖNTEMLER: Ocak-Haziran 2011 tarihleri arasında hastanemiz iç hastalıkları ameliyat hazırlık polikliniğine başvuran hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Rastgele seçilen hastalardaki diyabet ve hipertansiyon sıklığı, operasyona verilme açısından uygunluk durumu değerlendirilerek gecikme nedenleri değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışmaya 492 kadın, 438 erkek, toplam 930 hasta alındı. Hastaların 401’inde (%43) hipertansiyon saptandı. Hastaların 142’si (%15) hipertansif olduklarının farkında değildiler. Tedavi alan 259 hastanın 158’i (%61) hedef değerlerde değildi. 60 kadın, 42 erkek, toplam 102 hastada diyabet mevcut idi. 99 (%10) hastanın kontrolsüz hipertansiyon, 24 (%2) hastanın kontrolsüz diyabet nedeniyle ameliyata girişi gecikti.
SONUÇ: Diyabet ve hipertansiyon, ameliyat gecikme sebeplerinin başında gelmektedir. Hasta gurubunda hipertansiyon en sık ameliyat erteleme nedeni olarak öne çıkmıştır. Diyabetiklerin %25’inin kötü glisemik kontrol nedeniyle ameliyata verilememesi çalışmanın diğer bir önemli sonucudur. Bu sonuçlar bize hipertansiyon ve diyabetin ameliyat hazırlığı yapılan hastalarda oldukça sık saptandığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat öncesi hazırlık, diabetes mellitus; hipertansiyon.