Reproductive microorganisms and resistance pattern in cultures from patients hospitalized in the intensive care unit


Creative Commons License

Gönderen K., Simavlıoğlu G., İbil D.

16. Ulusal Türk Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.67

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.67
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Enfeksiyon, yoğun bakım ünitelerinde artmış morbidite, mortalite ve maliyetlerle ilişkili önemli bir sorundur. Bu çalışmanın amacı iç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan hastalarda saptanan enfeksiyon ajanları, enfeksiyon odakları ve antibiyotik direnç paternlerini belirlemektir. Gereç-Yöntem: Ocak 2016 – Nisan 2019 tarihleri arasında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları YBÜ’de 24 saatten uzun yatan tüm hastalar retrospektif olarak taranmıştır. Yatışı sırasında veya yattığı süre içinde trakeal aspirat, kan-katater dolaşım, yumuşak doku ve üriner sistemden alınan kültür materyallerinde üremesi olan hastaların enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik dirençleri incelenmiştir. Veriler Windows SPSS 22 programına girildikten sonra tanımlayıcı değerler sayı (n), yüzde (%), ortanca (medyan) olarak belirtilmiştir. Değişkenler dağılımının normal olup olmadığı KolmogorovSmirnov testi ile değerlendirilerek ve antibiyotik duyarlılıklarının istatistiksel olarak karşılaştırılmasında ki-kare ve Fisher’s exact testi kullanılmıştır Bulgular: Çalışma boyunca yoğun bakım ünitesinde yatan 326 hastadan 215 hastanın alınan çeşitli kültürlerinden üremeleri saptanmıştır. Alınan kültürlerden en fazla mikroorganizma üremesi üriner sistem kültürlerinden (n=90 (%41.8)) elde edilmiştir. En fazla üreyen mikroorganizma gram negatif bakterilerdi(n:152(%70.6)). En sık izole edilen Gram negatif bakteriler Escherichia coli (%27.4), Klebsiella spp. (%19), Acinetobacter spp. (%17.2) Pseudomonas spp. (%6) idi. En etkili antibiyotikler; Acinetobacter spp.’ye karşı kolistin, Klebsiella spp. Escherichia coli ve Pseudomonas spp.’ye karşı aminoglikozidler ve kolistin idi. En sık izole edilen Gram pozitif bakteriler koagülaz negatif stafilokok(KNS) (%14.1) ve Enterococcus spp. (%11.3) idi. KNS’lerde metisilin direnci %67,4 olarak belirlendi. Tüm KNS suşlarının vankomisin, teikoplanin ve linezolide duyarlı olduğu görüldü. Sonuç: Yoğun bakım ünitesinde, özellikle gram negatif organizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisi zordur. Uygun antimikrobiyal tedavinin hızlı bir şekilde başlatılması mortaliteyi azaltmak için çok önemlidir. Yoğun bakım ünitesindeki direnç oranları, antimikrobiyal seçimine bağlı olarak artabilir. Çoklu ilaç direnci olan (MDR) Gram-negatif basillerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde seçilecek ilaçlar çok kısıtlıdır. MDR organizmaları, teşhis, tedavi ve enfeksiyon kontrolünde sağlık sistemi için önemli zorluklar oluşturmaktadır. YBÜ’lerde üreyen mikroorganizmalar ve bunların antibiyotik direnç paternlerinin bilinmesi; hem uygun ampirik tedaviye, hem de hastaları dirençli mikroorganizmalarla kontaminasyondan korumaya yardımcı olabilir.