The Evaluation of the Effects of dysphagia on Quality of Life for Patients with Mechanical Based Swallowing Pathologies.


Şahnalı V., Çiyiltepe M., Karaman M.

12th Congress of the European Laryngological Society, London, United Kingdom, 16 - 19 May 2018, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: London
  • Country: United Kingdom
  • Page Numbers: pp.1
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

The purpose of this study is to determine the quality of life of patients with swallowing problems due to Mechanical Based Swallowing Pathologies (MBSP).

One of the quality of life scales which focuses mainly for swallowing abilities is that  Turkish The  Swallowing Quality of Life Survey (T-SWAL-QOL) was used in the study.  Data that was obtained from the T-SWAL-QOL survey were assessed with other checklists including Eating Assessment Tool (EAT-10)  and Dysphagia Handicap Index (DHI). 

Of 87 patients who completed the survey 43 were adequate to be in the study; only those with mechanical based swallowing problems due to partial laryngectomy, nasopharynx ca and glossectomy were considered adequate.  The statistical results indicated that there was a moderate correlation between T-SWAL-QOL and EAT-10 scores (r = -,512, p <,01) and a moderate negative correlation between T-SWAL-QOL and DHI scores (r = -,592, p <,001). It has been shown that MBSP significantly affect patients' quality of life. While all areas of the SWAL-QOL scale were adversely affected, it was found that the most affected areas were social functioning, food selection and eating duration.

          

Bu çalışmada yutma bozukluğu çeşitlerinden biri olan mekanik kökenli yutma bozukluklarının (MKYB) hastaların yaşam kalitelerine etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Yapılan çalışmada yaşam kalitesi anketlerinden özellikle yutma yaşam kalitesini temel alan Türkçe Yutma Yaşam Kalitesi Anketi (T-SWAL-QOL) kullanılmıştır. T-SWAL-QOL anketinden elde edilen veriler Yeme Değerlendirme Aracı (EAT-10) ve Disfaji Handikap İndeksi (DHİ) verileriyle karşılaştırılmıştır.

 Toplam 87 hastaya belirlenen anketler uygulanmıştır. Araştırmaya dahil edilebilecek Parisyel larenjektomi, glossektomi ve nazofarinks kanseri tedavileri sonucu mekanik kökenli yutma bozukluğu (MKYB) olan 43 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda T-SWAL-QOL ile EAT-10 skorları arasında orta düzeyde negatif yönlü ilişki olduğu (r=-,512, p<,01) ve T-SWAL-QOL ile DHİ skorları arasında orta düzeyde negatif yönlü ilişki bulunduğu (r=-,592, p<,001) ortaya konmuştur. MKYB’leri hastaların yaşam kalitelerini önemli ölçüde olumsuz olarak etkilemekte olduğu ortaya konmuştur. Tüm T-SWAL-QOL anketindeki tüm alanlar olumsuz etkilenmekle birlikte en çok etkilenen alanların sosyal, besin seçimi ve yeme süresi olduğu ortaya çıkmıştır.