Effects of Geraniol on Anxiety/Depression-like Behavior and Hippocampal Cholinergic System in Rats


SARAL S., KAYA A. K., ŞAHİN Z., SARA Ö., ÖZTÜRK A.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.35, no.3, pp.178-182, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.178-182
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Objective: It is known that chronic stress increases depression-like behaviors. Geraniol is a natural monoterpene known for its neuromodulatory and antidepressant effects. This study was designed to investigate the possible effects of geraniol on the cholinergic system in chronic restraint stress depression model rats. Materials and Methods: 21 adult female rats were used in the study. Restraint stress was applied to rats for 5 hours a day for 3 weeks. Geraniol was administered at 100 mg/kg by oral gavage. Anxiety was evaluated with the open field test, and depression-like behaviors were evaluated with the forced swimming test following stress and drug administration. Then the rats were euthanized and the hippocampus was dissected. Acetylcholine (ACh) and acetylcholinesterase (AChE) levels were determined in hippocampal tissue homogenates by ELISA method. Results: Stress exposure did not significantly affect anxiety-like behavior, but it stimulated depression-like behavior parameters in forced swimming tests. It was determined that geraniol significantly decreased the increased immobility time due to stress (p<0.05). Moreover, it was observed that stress exposure and geraniol administration did not significantly affect hippocampal ACh levels (p>0.05). On the other hand, chronic stress significantly decreased AChE levels (p<0.05). Geraniol treatment did not significantly change AChE levels (p>0.05). Conclusion: Taken together, our findings revealed that restraint stress induces depression-like behavior in rats, while geraniol treatment has antidepressant-like effects. However, we suggest that the molecular mechanism of the antidepressant-like effect of geraniol be investigated with further studies.
Amaç: Kronik stresin depresyon benzeri davranışları arttırdığı bilinmektedir. Geraniol nöromodülatör ve antidepresan etkileri bilinen doğal bir monoterpendir. Bu çalışma, kronik kısıtlama stresi depresyon modeli sıçanlarda geraniolun kolinerjik sistem üzerine olası etkilerini araştırmak için tasarlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada erişkin 21 adet dişi sıçan kullanıldı. Sıçanlara 3 hafta süreyle günde 5 saat kısıtlama stresi uygulandı. Geraniol oral gavaj yoluyla 100 mg/kg uygulandı. Stres ve ilaç uygulamalarını takiben açık alan testi ile anksiyete, zorunlu yüzme testi ile depresyon benzeri davranışlar değerlendirildi. Daha sonra sıçanlar ötenazi edilerek hipokampus disekte edildi. Asetilkolin (ACh) ve asetilkolinesteraz (AChE) düzeyleri hipokampal doku homojenatlarında ELISA yöntemi ile belirlendi. Bulgular: Stres maruziyeti anksiyete benzeri davranışı belirgin olarak etkilemedi ancak zorunlu yüzme testlerinde depresyon benzeri davranış parametrelerini uyardı. Geraniolun strese bağlı artan hareketsizlik süresini önemli ölçüde azalttığı tespit edildi (p<0.05). Dahası, stres maruziyeti ve geraniol uygulamasının hipomkampal ACh düzeylerini anlamlı olarak etkilemediği gözlemlendi (p>0.05). Diğer yandan, kronik stres AChE düzeylerini önemli ölçüde azalttı (p<0.05). Geraniol tedavisinin AChE düzeylerini belirgin olarak değiştirmediği tespit edildi (p>0.05). Sonuç: Birlikte ele alındığında, bulgularımız kısıtlama stresinin sıçanlarda depresyon benzeri davranışı uyardığı, geraniol tedavisinin ise antidepresan benzeri etkilerini ortaya koydu. Bununla birlikte, geraniolun antidepresan benzeri etkisinin moleküler mekanizmasının ileri çalışmalarla araştırılmasını öneriyoruz.