Community Mental Health in Terms of Midwifery-Nursing Role


Daş Geçim G. Y., Uzun B., Topuz İ., Terzi B.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, no.92, pp.193-194

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.193-194
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

According to the WHO mental health; it is a welfare state in which the individual fulfills his abilities, contributes to the society he lives in, cope with the stresses of his life, and is productive and productive. While the process of adaptation to the new situations faced by the individual shows an individual difference; Conflicts in feelings, thoughts and behaviors can lead to disruptions in extremism and mental health. Mental health disorders are extremely important because they affect the functionality of the individual, physical and mental quality of life. Around 20% of children and adolescents around the world have mental illnesses. In Turkey, the family came to the health center have received at least one diagnosis of four people and the treatment of the mental disorder untreated, these individuals also 2/3 (69%) refers to physical complaints, and therefore it is stated that recognition of mental disorders. Community mental health services are a concept that covers all services needed for mental health. The purpose of these services; Preventing the occurrence of mental illnesses, early diagnosis, care-treatment and rehabilitation. Many studies show that individuals have negative thoughts about mental illnesses and this also affects treatment processes. Midwives and nurses who work in Community Mental Health Centers (TRSM) contribute to mental health services that provide continuity of primary, secondary and tertiary prevention stages of mental illnesses together with community members. Individuals with mental problems have great responsibilities for their families and the society in which they live. Midwives and nurses working in TRSM have important duties to prevent individuals from being hospitalized, to be isolated from the community, to prevent the decrease in their functions and to continue their follow-up and treatment.

Keywords: Midwifery, Nursing, Community Mental Health.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ruh sağlığı; bireyin yeteneklerini gerçekleştirdiği, yaşadığı topluma katkıda bulunduğu, yaşamına ilişkin streslerle baş edebildiği, verimli ve üretken olduğu bir refah halidir. Bireyin karşılaştığı yeni durumlara uyum süreci, bireysel farklılık gösterirken; duygu, düşünce ve davranışlarında çelişkililik, aşırılık ve ruh sağlığının bozulmalara yol açabilir. Ruh sağlığı bozuklukları bireyin fonksiyonelliğini, fiziksel ve mental yaşam kalitesini etkilediği için son derecede önemlidir. Dünya genelinde çocuk ve adolesanların yaklaşık %20’si ruhsal hastalıklara sahiptir. Türkiye’de ise aile sağlığı merkezine gelen dört kişiden en az birinin tanı almamış ve tedavi edilmemiş ruhsal bozukluğu olduğu, bu kişilerin de 2/3’sinin (%69) fiziksel şikayetlerle başvurduğu ve bu nedenle ruhsal bozukluklarının fark edilmediği belirtilmektedir. Toplum ruh sağlığı hizmetleri, ruh sağlığı için ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri kapsayan bir kavramdır. Bu hizmetlerin amacı; ruhsal hastalıkların meydana gelmesini engellemek, erken tanı, bakım-tedavi ve rehabilitasyondur. Birçok araştırma, bireylerin ruhsal hastalıklar konusunda olumsuz düşüncelere sahip olduklarını ve bu durumun tedavi süreçlerini de etkilediğini göstermektedir. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri’nde (TRSM) çalışan ebe ve hemşireler, ev ziyaretleriyle toplum üyeleri ile beraber ruhsal hastalıkların primer, sekonder ve tersiyer önleme aşamalarının devamlılığını sağlayan ruh sağlığı hizmetlerine katkıda bulunmaktadır. Ruhsal problemleri olan bireylerin ailelerine ve içinde yaşadığı topluma büyük sorumluluklar düşmektedir. TRSM’de çalışan ebe ve hemşirelere, bireylerin hastaneye yatırılarak, toplumdan izole edilmelerinin, işlevlerindeki azalmanın engellenmesi, takip ve tedavilerinin devam etmesi için önemli görevler düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ebelik, Hemşirelik, Toplum Ruh Sağlığı.