IN VITRO EFFECTS OF CHLORPROMAZINE AND HALOPERIDOL ON HUMAN ERYTHROCYTE GLUCOSE 6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE ENZYME


Büyükokuroğlu M. E. , Altıkat S. , Çiftci M., Banoğlu Z. N. , Göçer F.

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, vol.11, no.2, pp.101-105, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2001
  • Title of Journal : Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
  • Page Numbers: pp.101-105

Abstract

Effects of chlorpromazine and haloperidol on erythrocyte
glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme activity
were investigated in invitro conditions. Methods: Glucose 6-
phosphate dehydrogenase was purified from human erythrocyte.
Enzyme activity was determined according to the Beutler
method by using a spectrophotometer at 340 nm. Results: The
results of study showed that I50 values were 0,42 mM for chlorpromazine
and 0,37 mM for haloperidol in invitro study.
Conclusion: The results of this study suggested that chlorpromazine
and haloperidol have significant inhibition effect on the
activity of glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme in invitro.
Key words: chlorpromazine, haloperidol, glucose 6-phosphate
dehydrogenase, erythrocyte, in vitro

Klorpromazin ve haloperidolün in vitro koflullarda insan

eritrosit glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzimi üzerine etkileri

belirlemek amac›yla bu çal›flma yap›ld›. Yöntem: Glukoz 6-fosfat

dehidrogenaz enzimi insan eritrositlerinden saflaflt›r›ld›. Enzim

aktivitesinin tayini Beutler metoduna göre spektrofotometrik

olarak 340nm ‘de yap›ld›. Bulgular: Çal›flman›n sonuçlar›na göre

I50 de¤erleri klorpromazin için 0,42 mM, haloperidol için 0,37

mM oldu. Sonuç: Elde edilen veriler göstermektedir ki, klorpromazin

ve haloperidol glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enziminin

aktivitesini in vitro olarak güçlü bir flekilde inhibe etmifltir.

Anahtar sözcükler: klorpromazin, haloperidol,