Comparison of Bifid Mandibular Canal Prevalence on CBCT and Panoramic Radiography


Ayyıldız H., Akgünlü F.

26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.67-76

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.67-76
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Aim: Bifid mandibular canal (BMC) is a normal anatomical variation and must known well to avoid from injuries of the inferior alveolar nerve during surgery. The location and configuration of mandibular canal variations are important in surgical procedures involving the mandible, such as extraction of an impacted third molar, dental implant treatment, and sagittal split ramus osteotomy. The aim of this study was comparing the prevalence of BMC on cone beam computed tomography (CBCT) and panoramic radiograhy images. Materials and Methods: In this study randomly chosen 216 CBCT (117 male, 99 female and mean age 29) and panoramic images were used to evaluate BMC. The study was carried out with the images of patients who applied to Selcuk University Faculty of Dentistry Department of Dentomaxillofacial Radiology with various reasons. The configuration of mandibular canal variations were evaluated using the Naitoh classification. CBCT and panoramic images have been evaluated twice with two-weeks interval. Cronbach’s Alpha, descriptive and Pearson chi-square tests were used for statistical analysis of the data. p< 0.05 was considered as statistically significant. Results: 0,996 compliance was found between two measurements on CBCT, 0,636 compliance was found between two measurements on panoramic images and the second measurements were used for the analyzes. BMC, in the 432 hemimandible, were detected 13,9 % and 20,4 % on the panoramic and CBCT images, respectively. BMC was significantly different between both imaging modalities (p<0.05). In 432 mandibular canals, most observed BMC was type 3 (dental type). Conclusion: According to our results prevalence of panoramic and CBCT images are not compatible with each other. Panoramic images can not display BMC better than CBCT images. In order to avoid possible complications in the mandibular posterior region during surgical procedures, for adequate anesthesia and patient comfort CBCT examination may be quite useful.

KEYWORDS: Bifid mandibular canal, cone beam computed tomography, panoramic radiography

Amaç: Bifid mandibular kanal (BMK) normal bir anatomik varyasyondur ve cerrahi sırasında inferior alveoler sinirin yaralanmalarından kaçınmak için iyi bilinmelidir. Mandibular kanal varyasyonlarının yeri ve konfigürasyonu, gömülü üçüncü molar dişin çekimi, dental implant tedavisi ve sagittal split ramus osteotomisi gibi mandibulaya ilişkin cerrahi prosedürlerde önemlidir. Bu çalışmanın amacı, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ve panoramik radyografi görüntülerindeki BMK’nin prevalansını karşılaştırmaktı. Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada rastgele seçilen 216 adet KIBT (117 erkek, 99 kadın ve ortalama yaşı 29 olan) ve 216 adet panoramik radyografi BMK‘yi değerlendirmek için kullanıldı. Çalışma, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyoloji Anabilim Dalı'na çeşitli sebeplerle başvuran hastaların görüntüleriyle yürütüldü. Mandibular kanal varyasyonlarının konfigürasyonu Naitoh sınıflandırması kullanılarak değerlendirildi. KIBT ve panoramik radyografi görüntüleri, iki hafta aralıkla iki defa değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde Cronbach's Alpha, tanımlayıcı istatistikler ve Pearson ki-kare testleri kullanıldı. p <0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: KIBT'de iki gözlem arasında 0.996 uyumluluk, panoramik radyografilerde iki ölçüm arasında 0,636 uyumluluk tespit edildi ve analizlerde ikinci ölçümler kullanıldı. 432 hemimandibula arasındaki BMK, panoramik radyografi ve KIBT görüntülerinde sırasıyla % 10,6 ve % 20,4 oranlarında tespit edildi. BMK, her iki görüntüleme yöntemi arasında anlamlı olarak fark bulundu (p <0.05). 432 mandibular kanal içinde en fazla tip 3 (dental tip) BMK gözlendi. Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre, panoramik ve KIBT görüntülerinin prevalansı birbiriyle uyumlu değildir, panoramik görüntüler BMK’yi KIBT görüntülerinden daha iyi görüntüleyemez. Mandibular posterior bölgeye yapılacak cerrahi işlemlerde olası komplikasyonlardan kaçınmak, yeterli anestezi yapabilmek ve hasta konforu için bölgenin KIBT muayenesi incelemek oldukça yararlı olabilir.

ANAHTAR KELİMELER: Bifid Mandibular Kanal, Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi, Panoramik Radyografi