Clinical results of staged karotid endarterectomy in bilateral carotid artery stenosis


Parlar A. İ.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, vol.26, pp.14

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 26
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.14
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Bilateral karotis arter darlığında aşamalı karotis endarterektomi klinik sonuçları

Ali Ihsan Parlar1 , Engin Tulukoğlu1 , İbrahim Uyar2 , İlyas Kultayev1 , Necmeddin Yakut1

1 Akut Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir

2 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir

Amaç: Randomize çalışmalar orta ve şiddetli semptomatik ve asemptomatik karotis arter darlığı olan hastalarda tekrarlayan nörolojik semptomlar ve inmenin önlenmesi için karotis endarterektomi (KEA) standart ve eskimeyen bir tedavi yöntemidir. Semptomatik veya asemptomatik olsun bilateral ciddi internal karotis arter (IKA) darlığı olan hastalar serebrovasküler olay veya kognitif bozukluk riskine sahiptir. KEA etkinliğine rağmen, aşamalı bilateral KEA yapılacak bilateral IKA darlığı olan hastalar için bu prosedürün operatif riskleri ve birincil ve ikincil operasyonlar arasında optimum aralığın ne olacağı tartışmalıdır. Bu retrospektif çalışmada, bilateral ciddi karotis stenozu nedeniyle kısa zaman aralığında aşamalı olarak gerçekleştirilen bilateral KEA klinik sonuçlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Metod: Merkezimizde 397 ardışık hastaya Haziran 2012 - Ağustos 2017 arasında KEA uygulandı. Bilateral ciddi İKA stenozu nedeniyle kısa zaman aralığında aşamalı KEA uygulanan 34 (%8.6) hasta çalışmaya alındı. Aşamalı iki taraflı KEA yapılan hastalar, KEA sonuçları açısından 1. seans ile 2. seans sonuçları karşılaştırıldı. Preoperatif hasta özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur. Bulgular: Aşamalı KEA’ler de 1. ve 2. işlemler kıyaslandığında perioperatif inme, geçici iskemik atak ve ölüm açısından fark saptanmadı. İki işlem arasında istenmeyen olay gelişmedi. Operatif veriler Tablo 2’de sunulmuştur. Ortalama takip süresi 25±19 (dağılım 1-60) aydı. Dört yıllık survi %75 saptandı. Tartışma: Bilateral ICA darlığı sık karşılaşılan ve unilateral KEA esnasında ve sonrasında büyük ölçüde artmış komplikasyon riskine rağmen, bu durum için optimal tedavi ile ilgili tartışma devam etmektedir. KEA’nin geçerliliği randomize klinik çalışmalarında gösterilmiştir. Tek bir cerrahi işlem olarak yapılan aynı anda bilateral KEA rolü bilateral IKA darlığı olan hastalarda tartışmalı iken, kısa zaman aralığı ile aşamalı bilateral KEA güvenli ve etkili bir tedavi konsepti olduğu gösterilmiştir. Sonuç: Bizim vaka serimizde iki taraflı ciddi karotis stenozu nedeniyle aşamalı KEA’lerde karşı taraf stenozu ilk işlem yapılan tarafın sonuçlarını olumsuz etkilememiştir. Kısa sürede aşamalı KEA’ler de perioperatif nörolojik olaylar ve ölüm açısından artmış risk görülmemiştir.