FUTBOLCULARDA HACAMAT UYGULAMASININ AEROBİK KAPASİTE VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ


Creative Commons License

Karavelioğlu M. B., Altıkat S., Başkaya G., Gökçelik E.

16th International Sport Sciences Congress , Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.232-233

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.232-233
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

 The effects of wet cupping application on soccers’ aerobic capacity and certain blood parameters ABSTRACT The aim of this study is to investigate how wet cupping effects soccer players’ aerobic capacity and certain blood parameters. The 12 soccer players who participated in this study were chosen and divided in two groups on random basis with averages such as 20,27 ± 1,348 years of age, 7,55 ± 4,083 years of training, 179,18 ± 6,353 cm of height, 74,92 ±11,397 kg of weight. The aerobic capacities of the participants were determined by the Yoyo-1 test. Using a 5 ml of blood sample from forearm vein, WBC, RBC, HGB, HCT, and PLT levels were determined. Paried-sample t test was used to analyze the differences between groups. Level of significance was p<0.05. While no significant difference was detected in blood test values, Yoyo-1 values showed statistically significant differences. In effect these results indicate that wet copping have positive impact on aerobic capacities of soccer players. Keywords: Soccer, Wet Cupping, Aerobic, Yoyo-1, Blood Values

ÖZET Bu çalışmanın amacı, futbolcularda hacamat uygulamasının futbolcuların aerobik kapasite ve bazı kan parametreleri üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya katılan futbolcular, rastgele örneklem yöntemi ile yaş ortalaması 20,27 yıl, antrenman yaşı ortalaması 7,55 ± 4,083 yıl, boy uzunlukları ortalaması, vücut ağırlıkları ortalaması 76,00 ±11,189 kg olan kontrol grubu (KG) (n=11) ve yaş ortalaması 21,92 ± 2,275 yıl, antrenman yaşı ortalaması 9,25 ± 3,864 yıl, boy uzunlukları ortalaması 180,42 ± 8,196 cm, vücut ağırlıkları ortalaması 74,92 ±11,397 kg olan deney grubu (DG) (n=12) olmak üzere iki farklı gruba ayrılmıştır. Katılımcıların aerobik kapasiteleri Yoyo-1 testi ile belirlenmiştir. Katılımcıların Ön kol venalarından 5 ml alınan kan örnekleri tüplere konularak laboratuarda kan sayım cihazı kullanılarak WBC, RBC, HGB, PLT ve HCT düzeyleri belirlendi. Gruplar arası farkın belirlenmesinde Paried-Sample t testi uygulandı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alındı. Futbolcuların hacamat sonrası kan değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken Yoyo-1 değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak hacamat uygulamasının futbolcuların aerobik kapasitelerini olumlu yönde etkilediği ifade edilebilir. Anahtar Kelimeler: Futbol, Hacamat, Aerobik, Yoyo-1, Kan değerleri