Determination of Nursing and Midwifery Students' Knowledge Level of HIV/AIDS and Approaches to Diagnosed Persons


Topuz İ., Uzun B., Topuz A., Arı Ö.

1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 - 16 November 2019, no.5, pp.102-103

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.102-103
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Objective: HIV / AIDS, which is common among infectious diseases, is an important public health problem that decreases the quality of life of individuals and can be seen in almost all age groups. National and international studies, health professionals; In particular, it shows that nurses and midwives have insufficient knowledge of HIV / AIDS The aim of this study is to determine the knowledge level of nursing and midwifery students about HIV / AIDS and their approach to diagnosed people.

Materials and methods: In the descriptive study, no sample selection was made, and 346 students who were in school and accepted to participate in the study constituted the sample. Data were collected by using Personal Information Form and Attitude and Behavior Assessment Form for HIV / AIDS prepared by researchers using literature. In the analysis of the data, percentage calculations, Chi-square and Kruskall Wallis test were used.

Results: In our study, 31.2% of the students were studying in midwifery and 68.8% were studying in nursing department. The mean score of the HIV / AIDS knowledge questionnaire of the students was found to be 11.11 ± 3.02 and it was found that the average level of knowledge level of the students in the first grade was significantly lower than the other grades. 

Conclusion: Students have moderate knowledge of HIV / AIDS. Education is the way to prevent the spread of HIV / AIDS worldwide. Education should be given primarily to nursing and midwifery students who are health professionals of the future.

Keywords: HIV/AIDS; information; approach; student.

Amaç: Bulaşıcı hastalıklar içerisinde yaygın olarak görülen HIV/AIDS, kişilerin yaşam kalitelerini düşüren ve hemen hemen her yaş grubunda görülebilen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmalar, sağlık profesyonellerinin; özellikle hemşire ve ebelerin HIV/AIDS’e yönelik bilgi düzeylerinin yeterli olmadığını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencilerinin HIV/AIDS’e ilişkin bilgi düzeylerini ve tanı almış kişilere yaklaşımlarını belirlemektir.

Gereç-yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, araştırma yürütüldüğü esnada okulda olan ve araştırma katılmayı kabul eden 346 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından literatürden yararlanarak hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve HIV/AIDS’e İlişkin Tutum ve Davranış Değerlendirme Formu kullanılarak toplanmıştır .Verilerin analizinde yüzdelik hesaplamalar, Kikare ve Kruskall Wallis testinden yararlanılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda öğrencilerin %31,2’si ebelik, %68,8’si hemşirelik bölümünde okumaktadır. Öğrencilerin HIV/AIDS bilgi anketi puan ortalaması 11.11±3.02 olarak bulunmuş ve Birinci sınıfta okuyan öğrencilerin bilgi düzeyi puan ortalamalarının diğer sınıflara göre anlamlı derecede düşük olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Öğrenciler HIV/AIDS’e yönelik orta düzeyde bilgi sahibidir. Tüm dünyada HIV/AIDS’in yaygınlaşmasını önlemenin yolu eğitimden geçmektedir. Eğitim de öncelikli olarak geleceğin sağlık profesyonelleri olan hemşirelik ve ebelik öğrencilerine verilmelidir. Anahtar Sözcükler: HIV/AIDS; Bilgi; Yaklaşım; Öğrenci.