OUTCOME OF LOCALLY ADVANCED AND METASTATIC NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS - MARMARA UNIVERSITY EXPERIENCE


Yumuk P. F., Iyikesici M. S., Gümüş M., Aliustaoğlu M., Dane F., Başaran G., ...More

Türk Onkoloji Dergisi, vol.19, no.3, pp.106-111, 2004 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 3
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: Türk Onkoloji Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Academic Search Premier, CINAHL, EMBASE, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.106-111
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

OUTCOME OF LOCALLY ADVANCED AND METASTATIC NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS - MARMARA UNIVERSITY EXPERIENCE
Dr. P. Fulden YUMUK1, Dr. M. Salih İYİKESİCİ1, Dr. Mahmut GÜMÜŞ1, Dr. Mehmet ALİUSTAOĞLU1, Dr. Faysal DANE1, Dr. Gül BAŞARAN1, Dr. Meltem EKENEL1, Dr. Ufuk ABACIOĞLU2, Dr. N. Serdar TURHAL1

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi ABD, İstanbul
Treatment outcomes of the 175 advanced and metastatic NSCLC patients who were given chemotherapy since April 1997 were retrospectively evaluated. In 138 patients, a platinum analogue was used in combination with etoposide, vinorelbine, paclitaxel, docetaxel or gemcitabine. The thoracic radiotherapy was given to stage IIIB patients after completion of first line chemotherapy and to symptomatic stage IV patients with palliative intent. Eligible stage IIIA patients (8.6%) were operated. Median age was 60 and 132 patients were male. Performance status was 0 in 77.5% and stage was IIIA/IIIB/IV in 16/39/120 patients. Forty-eight patients received local RT. At a median follow-up of 11 months, median overall survival (OS) was 13 months, 1-year OS ratio was 51%. Women, patients with good performance status, having resectable tumors and who received local radiotherapy lived significantly longer (p=0.005, p=0.0001, p=0.044 and p=0.0002, respectively). The independent factors influencing the OS were identical. Our results are consistent with the world literature.Anahtar Kelimeler : Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols; Survival Analysis

Lokal İleri ve Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarının Değerlendirilmesi Marmara Üniversitesi Deneyimi
Dr. P. Fulden YUMUK1, Dr. M. Salih İYİKESİCİ1, Dr. Mahmut GÜMÜŞ1, Dr. Mehmet ALİUSTAOĞLU1, Dr. Faysal DANE1, Dr. Gül BAŞARAN1, Dr. Meltem EKENEL1, Dr. Ufuk ABACIOĞLU2, Dr. N. Serdar TURHAL1

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi ABD, İstanbul
Nisan 1997 ile Şubat 2004 tarihleri arasında onkoloji kliniğimizde tedavi alan 175 KHDAK tanılı hasta retrospektif incelendi. Tüm hastaların performans durumu (PD)≤2'ydi. İlk seçim tedavi olarak 138 hasta cisplatin içeren bir kombinasyon rejimini radyolojik yanıta bağlı olarak 3-6 kür aldı. Torasik radyoterapi evre IIIB hastalarında ilk seçim kemoterapi sonrasında ve semptomatik evre IV hastalarda palyatif amaçla yapıldı. Uygun olan evre IIIA hastalar (%8.6) opere edildi. Medyan yaş 60 ve 132 hasta erkekti. PD %77.5 hastada 0'dı. Sırasıyla 16/39/120 hastanın evreleri IIIA/IIIB/IV'dü. Kırksekiz hastaya lokal radyoterapi yapıldı. Ortanca 11 aylık (1-63 ay) izlemde medyan genel sağkalım (GS) süresi 13±1ay, 1-yıllık GS oranı %51 iken medyan progresyona kadar geçen süre 3ay, 1-yıllık progresyonsuz sağkalım oranı %16'ydı. Kadınların, iyi PD olanların, cerrahi ve primer radyoterapi yapılabilecek hastaların daha uzun GS'ı olduğu görüldü (sırasıyla, p=0.005, p=0.0001, p=0.044 ve p=0.0002). Aynı değişkenler bağımsız prognostik faktörler olarak belirlendi. Kliniğimizin sonuçları dünya literatürü ile uyumludur.Anahtar Kelimeler : Küçük hücreli dışı akciğer kanseri; Antineoplastik kombine kemoterapi protokolleri; Sağkalım analizi