Non-Small Cell Lung Cancer in Women: A Distinct Entity?


Kefeli U., Oven Ustaalioglu B. B. , Yilmaz B., Aydin D., Sener N., Aliustaoğlu M., ...More

Gazi Medical Journal, vol.25, no.3, pp.92-96, 2014 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Gazi Medical Journal
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.92-96
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

ABSTRACT

Aim: Lung cancer is one o

Key Words: Sex, lung canNon-Small Cell Lung Cancer in Women: A Distinct Entity?

Kadınlarda Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri: Farklı Bir Antite mi?

page1image2344

Umut Kefeli1, Bala Basak Oven Ustaalioglu2, Burcak Yilmaz2, Dincer Aydin3, Nur Sener3, Mehmet Aliustaoglu3 Mahmut GumusABSTRACT

Aim: Lung cancer is one of the major causes of cancer-related deaths in both sexes and increasing worldwide. In many studies this increase in incidence and mortality was related to the sex, tumor type and clinical characteristics of the patients. The aim of this study was to evaluate the differences in clinical features and the prognostic factors in our female patients with NSCLC.

Methods: We retrospectively analyzed the records of our 893 patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) from 2005 to 2012. Of these, 773 were male (86.5%) and 120 were female (13.5%) patients. The data included demographic information, histologic classification, clinical staging, presenting symptoms and treatment modalities. Survival was estimated by using Kaplan–Meier method and prognostic factors were evaluated with log-rank and Cox regression tests.

Results: The median age of the female patients was 60.6. The percent of the male and female patients that had a smoking history was 89.6% and 44.9%, respectively. Most common tumor type in female patients was adenocarcinoma (32.7%) and in male patients was squamos cell carcinoma (34.0%). The median survival time for female patients was 13.7 months and for the male patients it was 10.9 months (p>0.05). In univariate analysis, age, weight loss, combination therapy and PS correlated with a better OS for female patients. In multivariate analysis, only good PS showed consistency with survival for women.

Conclusion: NSCLC in women is different in women as compared with men. Women are more likely to develop adenocarcinoma of the lung and have more favorable prognosis. A more through understanding of the NSCLC in women may lead to new treatment and prevention strategies.

Key Words: Sex, lung cancer, women

Non-Small Cell Lung Cancer in Women: A Distinct Entity?

Kadınlarda Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri: Farklı Bir Antite mi?

page1image2344

Umut Kefeli1, Bala Basak Oven Ustaalioglu2, Burcak Yilmaz2, Dincer Aydin3, Nur Sener3, Mehmet Aliustaoglu3 Mahmut GumusAmaç: Akciğer kanseri her iki cinsiyette de kanser ile ilişkili önde gelen ölüm nedenlerinden biridir ve tüm dünyada giderek artmaktadır. Birçok çalışmada insidans ve mortalitedeki bu artış cinsiyet, tümör tipi ve hastaların klinik karakteristikleri ile ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı kadın küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastalarda klinik özellik farklılıklarını ve prognostik faktörleri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: 2005-2012 yılları arasında 893 KHDAK’lı hastanın verileri geriye yönelik incelendi. Hastaların 773’ü erkek (%86.5) ve 120’si (%13.5) kadındı. Hastaların demografik verileri, histolojik tipleri, klinik evreleri, semptomları ve tedavi modaliteleri incelendi. Sağkalım Kaplan-Meier metodu ve prognostik faktörler log-rank ve Cox regresyon testleri ile analiz edildi. Bulgular: Kadın hastaların medyan yaşı 60.6 idi. Erkek hastalarda sigara öyküsü olanların oranı % 89.6 iken, kadın hastalarda bu oran % 44.9 olarak bulundu. Kadınlarda en sık tümör tipi adenokarsinom (%32.7),erkeklerde skuamöz hücreli karsinomdu (%34.0). Kadın hastaların medyan genel sağkalımı 13.7 ay, erkek hastaların 10.9 ay olarak saptandı (p>0.05). Tek değişkenli analizlerde kadın hastalarda yaş, kilo kaybı, kombinasyon tedavisi ve performans statüsü sağkalımı artıran faktörlerdi. Çok değişkenli analizlerde kadın hastalarda sağkalım ile ilşkili tek faktör iyi performans statüsüydü.

Sonuç: Kadınlarda KHDAK erkeklere göre farklıdır. Kadınlarda adenokarsinom daha sıktır ve KHDAK daha iyi prognozludur. Kadın KHDAK’nin daha detaylı anlaşılması yeni tedavi ve prevensiyon stratejelerinin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Anahtar Sözcükler: Cinsiyet, akciğer kanseri, kadın