Investigation of the effect of different sintering programs and surface treatments on the phase transformation and fracture strength of monolithic zirconia ceramic


Dokuzlu S. N., Subaşı M. G.

TDB 26. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022, pp.467

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.467
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

AIM: To investigate the effect of different sintering programs and surface treatments on surface properties, phase

transformation and flexural strength of monolithic zirconia.

MATERIAL AND METHOD: Monolithic zirconia specimens (n=168) were divided into 3 groups (classical, speed,

super speed) according to sintering program (n=56). After sintering, 1 sample from each group was used for grain

size analysis. Remaining samples were divided into 5 groups (control, polish, glaze, grind+polish, grind+glaze)

according to surface treatments (n=11). Then, 1 sample from each group was analyzed by SEM. Remaining

samples were thermally aged. Surface roughness, monoclinic phase content/volume and 3-point flexural strength

values of samples were measured. Monoclinic phase content/volume and surface roughness values by Kruskal-

Wallis and Dunn test, flexural strength values by 2-way ANOVA and Weibull analysis and relationships between

groups by Spearman’s correlation analysis were analyzed.

RESULTS: Grain size decreased from classical sintering to speed and super speed sintering. According to SEM,

in all sintering groups glaze and grind+glaze showed smooth surface structure. Monoclinic phase content/volume

values were affected by sintering, surface treatment and sinteringXsurface treatment type (p≤0.001) and surface

roughness values were affected by surface treatment type (p<0.001). In all sintering groups, high monoclinic

phase content/volume values in grind+polish and grind+glaze; low surface roughness values in glaze, grind+polish

and grind+glaze were observed. Flexural strength values were not affected by sintering and surface treatment

type. According to Weibull analysis, no significant difference was found for the m and σo values of all groups.

Correlation was determined between monoclinic phase content/volume-roughness values of speed grind+glaze

(r=0.674, p=0.033) and super speed polish (r=0.747, p=0.013) groups.

CONCLUSION: Three sintering programs can be used for monolithic zirconia. Type of surface treatment should

be selected according to sintering program type. When evaluated in general, glaze and grind+glaze can be

recommended as a surface treatment.

AMAÇ: Farklı sinterleme programları ve yüzey işlemlerinin monolitik zirkonyanın yüzey özellikleri, faz

transformasyon ve bükülme dayanımı üzerindeki etkisinin incelenmesidir.

GEREÇ VE YÖNTEM: Monolitik zirkonya örnekler (n=168) sinterleme programına göre 3 gruba (klasik, hızlı,

süper hızlı) ayrıldı (n=56). Sinterleme sonrasında her gruptan 1’er örnek tane boyutu analizinde kullanıldı. Kalan

örnekler yüzey işlemlerine göre 5 gruba (kontrol, polisaj, glaze, aşındırma+polisaj, aşındırma+glaze) ayrıldı

(n=11). Sonrasında her gruptan 1’er örnek SEM ile incelendi. Kalan örnekler termal olarak yaşlandırıldı. Örneklerin

yüzey pürüzlülük, monoklinik faz içerik/hacim ve 3-nokta bükülme dayanım değerleri ölçüldü. Monoklinik faz

içerik/hacim ve yüzey pürüzlülük değerleri Kruskal-Wallis ve Dunn testi ile, bükülme dayanım değerleri 2-yönlü

ANOVA ve Weibull analizi ile ve gruplar arasındaki ilişki Spearman korelasyon analizi ile incelendi.

BULGULAR: Tane boyutu klasik sinterlemeden, hızlı ve süper hızlı sinterlemeye doğru gidildikçe küçüldü. SEM’e

göre, tüm sinterleme gruplarında glaze ve aşındırma+glaze düzgün yüzey yapısı gösterdi. Monoklinik faz içerik/

hacim değerleri sinterleme, yüzey işlem ve sinterlemeXyüzey işlem tipinden (p≤0.001) ve yüzey pürüzlülük

değerleri yüzey işlem tipinden etkilendi (p<0.001). Tüm sinterleme gruplarında, yüksek monoklinik faz içerik/

hacim değerleri aşındırma+polisaj ve aşındırma+glaze; düşük yüzey pürüzlülük değerleri glaze, aşındırma+polisaj

ve aşındırma+glaze’de gözlendi. Bükülme dayanım değerleri sinterleme ve yüzey işlem tipinden etkilenmedi.

Weibull analizine göre tüm grupların m ve σo değerleri için anlamlı bir farklılık bulunmadı. Hızlı aşındırma+glaze

(r=0.674, p=0.033) ve süper hızlı polisaj grubunun (r=0.747, p=0.013) monoklinik faz içerik/hacim-pürüzlülük

değerleri arasında korelasyon belirlendi.

SONUÇ: Monolitik zirkonya için üç sinterleme programı kullanılabilir. Yüzey işlem tipi sinterleme program tipine

göre seçilmelidir. Genel olarak değerlendirildiğinde, glaze ve aşındırma+glaze yüzey işlemi olarak önerilebilir