Does the use of colistin in the geriatric patient group (>=65) make a difference in terms of nephrotoxicity development?


Creative Commons License

Gönderen K., Başarık Aydoğan B., Zerman A., Yıldırım F., Türkoğlu M., Aygencel Bıkmaz G.

10. ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ 2. AVRASYA YOĞUN BAKIM TOPLANTISI , İstanbul, Turkey, 27 - 30 November 2013, pp.43

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.43
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Kolistin yoğun bakım ünitelerinde dirençli Gram (-) enfeksiyonların tedavisinde kullanılan önemli bir antibiyotiktir. En iyi bilinen yan etkisi nefrotoksisitedir ve %11-45 arasında bildirilmektedir. Değişik hasta gruplarında kolistin nefrotoksisitesinin farklılık göstermediğine dair veriler olmasına rağmen geriatrik hasta grubunda çalışmalar kısıtlıdır. Çalışmamızda yoğun bakımda yatan geriatrik hasta grubunda kolistin kullanımına bağlı gelişen nefrotoksisitenin diğer hasta grupları ile farklılık gösterip göstermediğini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Mart 2012-Mart 2013 tarihleri arasında yoğun bakım ünitemizde yatan ve dirençli Gram (-) enfeksiyon nedeniyle kolistin kullanan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Yaş <=18 olan, 72 saatten daha az colistin kullanımı olan, renal replasman tedavisi alan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 27 olgu (yaş 63 [37-87], %81,5 erkek) çalışmaya dahil edildi. Olguların demografik özellikleri yanı sıra, kolistin kullanılma sebebleri, kolistinin vücut ağırlığı başına günlük dozu, kümülatif kolistin dozu, kolistin kullanılma süresi ve eşlik eden nefrotoksisite sebepleri kayıt edildi. Hastalarda gelişen renal fonksiyon bozukluğu RİFLE kriterlerine göre değerlendirildi. Yaşın nefrotoksisite gelişimi üzerine etkisi tespit edilmeye çalışıldı. Bulgular: 27 hastanın 13’ü (%48,1) >=65 yaş iken, 14’ü (%51,9) <65 yaş idi. Her iki yaş grubu arasında demografik özellikler, APACHE II, SOFA, colistin kullanım sebebi, enfeksiyon etkeni ve mortalite açısından fark yoktu. Hastaların 13’ünde (%48,1) nefrotoksisite gelişirken 14’ünde (%51.9) nefrotoksisite gelişmedi. >=65 yaş grupta 6 (%46,1) hastada nefrotoksisite gelişirken, <65 yaş grupta 7 (%50) hastada nefrotoksisite gelişti ve bu istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=1). İki yaş grubu arasında sadece altta yatan kardiyak hastalık varlığı (>=65 yaş grubunda daha fazla), inotrop ihtiyacı (<65 yaş grubunda daha fazla) ve nefrotoksisite geliştikten sonraki BUN değerleri (<65 yaş grubunda daha fazla) açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Tüm çalışma grubu gözönüne alındığında (univaryant analizde) ise nefrotoksisite gelişimi mortalite üzerine anlamlı bir risk faktörü olarak saptandı (%73,3 vs. %16,7 p=0,06). Sonuç: Yaş, kolistin nefrotoksisitesinin gelişimi açısından bir risk faktörü olarak gösterilememiştir. Bu nedenle ileri yaş hastalarda klinik endikasyon olduğu durumlarda kolistin kullanımından kaçınılmamalıdır.