Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların işitme üzerine etkileri


Güçlü O., Sargın R., Duman K., Ayçiçek A., Dereköy F., Kavuncu V.

Türk Otolarengoloji Arşivi, vol.50, pp.1-4, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 50
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Türk Otolarengoloji Arşivi
  • Page Numbers: pp.1-4
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Objectives: Non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) use with high dose and long time for chronic inflammation. It was well known that these drugs have ototoxic effects. The more study about ototoxic effects of acetyl salicylic acid (ASA) and qui- nine has been at the literature. In this study, the effects to hearing of NSAID except ASA and quinine were evaluated.

Methods: Twenty-three patients with started chronic medica- tion for the pathology of muscle-skeleton system were included the study. Pure tone audiometry and otoacoustic emissions were made in the beginning and a month after using dugs.

Results: Audiometric findings were compared by considering frequency scale and the hearing loss over 10 dB was accepted significant. At the low frequencies (250, 500, 1000 Hz) were not observed any statistically significant change (p>0.05). There was a significant hearing loss at 12 ear (26%) in 8 kHz, 9 ear (19.5%) in 4 kHz, 6 ear (13%) in 2 kHz (p<0.05).

Conclusion: After using the medication emissions of only two ears were lost. NSAID like diclofenac potasium, etadolac, meloxicam ve diflunisal have ototoxic effects and especially high frequencies are affected. In our opinion if clinicians prefer NSAİD especially for long term and high dose, they must be careful for ototoxicity.

Key Words: Non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID), hearing loss, ototoxicity, otoacoustic emmision.

Amaç: Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİ), kronik inflamas- yona bağlı durumlarda uzun süre ve yüksek dozda kullanılırlar. Bu ajanların ototoksik özelikleri bilinmektedir. Literatüre bakıldı- ğında, asetil salisilik asit (ASA) ve kininin ototoksik özellikleri ile ilgili daha fazla sayıda araştırmayla karşılaşılır. Çalışmamızda, ASA ve kinin dışındaki NSAİ kronik kullanımının işitme üzerine etkileri incelendi

Yöntem: Kas iskelet sistemine ait patoloji için kronik ilaç kulla- nımına başlanan 23 hastada ilaç kullanımı öncesi ve sonrası saf ses odyometri ve otoakustik emisyon ölçümleri yapıldı.

Bulgular: Odyometri sonuçları, frekansları dikkate alınarak kar- şılaştırıldı ve 10 dB’den fazla kayıplar anlamlı olarak kabul edil- di. Düşük frekanslarda (250, 500, 1000 Hz) istatistiksel olarak anlamlı bir kayıp gözlenmedi (p>0.05). 8000 Hz’de 12 kulakta (%26), 4000 Hz’de 9 kulakta (%19.5), 2000 Hz’de ise 6 kulak- ta (%13) anlamlı bir kayıp mevcuttu (p<0.05). İşitme üzerine etkilerin elektrofizyolojik olarak incelenmesi için uygulanan oto- akustik emisyonlarda ise sadece 2 kulakta başlangıçta emisyon- ları mevcutken sonrasında alınamadı.

Sonuç: Diklofenak potasyum, etadolak, meloksikam ve diflu- nisal türü NSAİ’ın ototoksik etkileri gözlenmektedir. Özellikle yüksek frekanslarda işitme kaybı belirgindir. Sık tercih edilen ve uzun süreli olarak kullanılan bu ilaçların takibinde işitme kaybı göz önünde tutulması gereken önemli bir yan etkidir.

Anahtar Sözcükler: Non-steroid antienflamatuar ilaç, işitme kaybı, ototoksisite, otoakustik emisyon.