GÜNLÜK GAZETE HABERLERİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET


KARABULUT E., Kahraman F., GEZGİN YAZICI H., ÖZGÜR G.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.146-152, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Dünyada kadınların birçoğu yaşamları boyunca şiddete maruz kalmaktadır. Küresel bir sorun haline gelen bu konunun ülkemizde de görülme sıklığı her geçen gün artmakta ve önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmektedir. Bu araştırmanın amacı; yaygın toplum sağlığı sorunu olan ve tüm toplumları derinden etkileyen kadına yönelik şiddet olgusunun yazılı basında nasıl ele alındığını incelemektir. Yöntem: Araştırmada Türk yazılı basınının en çok okunan Hürriyet gazetesinde 01.05.2019-30.10.2019 tarihleri arasında yer alan kadına yönelik şiddet haberleri geriye dönük taranarak incelenmiştir. Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma internet aracılığıyla Google arama motoru kullanılarak yapılmıştır. Arama motorunda “şiddet”, “kadına şiddet”, “aile içi şiddet”, “eş şiddeti” anahtar sözcükleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan “Veri Toplama Formu” kullanılmıştır. Bu form, şiddete maruz kalanlar (4soru) ile şiddet uygulayanların (5soru) sosyo-demografik özellikleri ve uygulanan şiddetin özelliğini gösteren (3soru) 12 sorudan oluşmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerden sayı, yüzde dağılım, ortalamalar ve standart sapma kullanılmıştır. Bulgular: Tarama sonucunda 79 adet gazete haberine ulaşılmıştır. Şiddete uğrayan kadınların yaş ortalamasının 35 ± 12,70 olduğu, %53’ünün evli olduğu, şiddeti uygulayan kişilerin ortalama yaşının ise 40 ± 11,48 olduğu bulunmuştur. Şiddet araçları/yöntemleri olarak, %38’inde darp/dayak, %29’unda kesici alet, %21’inde ateşli silah kullanıldığı ve uygulanan şiddet sonucunda %33’ünün öldüğü, %59’unun tedavi edilerek iyileştiği belirlenmiştir. Sonuç: Sonuç olarak, şiddet niteliğinin sözel/fiziksel olduğu görülmektedir. Fiziksel şiddetin sonucunda kadınların büyük çoğunluğunun tedavi edilerek iyileştiğinin belirtilmesi dikkat çeken bir bulgudur. Toplum üzerinde önemli bir etkisi olan medyanın, şiddet olgusunun aktarılmasında büyük sorumluluk taşıdığı göz ardı edilmemelidir. Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Haber