Açık ve uzaktan eğitimde çevrimiçi sınavlara ve teknolojiye yönetsel bir bakış


Creative Commons License

Yıldırım M.

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.1-17, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this research is to reveal the current online exam techniques used in open and distance education and the administrative problems experienced in the implementation of these exams. In this context, a descriptive case study was used as the research design among qualitative approaches. According to the literature, current online exam technologies are online exam platforms, teaching/learning management systems, online proctoring systems, online oral exams, gamified test environments and sign language translation software. In the management of online exams, the steps to be followed according to the managerial processes of planning, organizing, implementing, coordinating and controlling have been revealed. The most frequently encountered challenges in the managerial context are technical problems, cost, authentication, human resources and legislation. It is recommended that decisions on assessment and evaluation should be left to the open and distance education institution itself or should not be evaluated on the same plane as face-to-face education institutions. In the selection of online testing technologies, it is important to take into account the learning objectives and the needs of the learners and to consider the reliability and ease of use of the selected technology.

Bu araştırmanın amacı, açık ve uzaktan eğitimde kullanılan güncel çevrimiçi sınav teknolojilerinin neler olduğunun ve bu sınavların uygulanmasında yaşanan yönetsel sorunların ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda, nitel yaklaşımlar arasından araştırma deseni olarak betimsel durum çalışması kullanılmıştır. Alanyazına göre güncel çevrimiçi sınav teknolojileri; çevrimiçi sınav platformları, öğretim/öğrenme yönetim sistemleri, çevrimiçi gözetim sistemleri, çevrimiçi sözlü sınavlar, oyunlaştırılmış test ortamları ve işaret dili çeviri yazılımlarıdır. Çevrimiçi sınavların yönetiminde, planlama, örgütleme, uygulama, koordine etme ve kontrol etmeden oluşan yönetsel süreçlere göre izlenmesi gereken adımlar ortaya konmuştur. Yönetsel bağlamda sıklıkla karşılaşılan zorluklar ise teknik sorunlar, maliyet, kimlik doğrulama, insan kaynağı ve mevzuat noktasındadır. Ölçme ve değerlendirme bağlamındaki kararların, açık ve uzaktan eğitim kurumunun kendisine bırakılması ya da yüz yüze eğitim veren kuruluşlarla aynı düzlemde değerlendirilmemesi önerilmektedir. Çevrimiçi sınav teknolojilerinin seçiminde ise öğrenme hedefleri ve öğrenenlerin ihtiyaçlarının dikkate alınması ve seçilen teknolojinin güvenilirliği ve kullanım kolaylığının göz önünde bulundurulması önemli görülmektedir.